Home Thánh Kinh Hàng Ngày Học Kinh Thánh Đầu Năm: Chúa Giê-xu Chữa Lành Và Nuôi Dân Chúng

Học Kinh Thánh Đầu Năm: Chúa Giê-xu Chữa Lành Và Nuôi Dân Chúng

by Ban Biên Tập
30 đọc

29. Ðức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi.
30. Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chơn Ðức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành.
31. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.
32. Khi đó, Ðức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.
33. Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?
34. Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá.
35. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất.
36. Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng.
37. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy.
38. Số người ăn là bốn ngàn, không kể đờn bà con trẻ.
39. Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 32: Ngài thương xót bầy chiên của Ngài và Ngài là Đấng chăn chiên thực sự chu cấp cho nhu cầu của bầy chiên mình (Ê-xê-chi-ên 34). Dân chúng ở cùng với Chúa ba ngày để nghe lời Ngài và không có gì ăn. Chúa Giê-xu không muốn để cho họ đói hay để họ biọ ngã quị trên đường đi. Có phải dường như có sự mệt mỏi và đói trên đường bạn đi theo Chúa Giê-xu và tin theo Phúc Âm hay không? Đừng lo lắng. Chúa là Đấng chăn dắt chúng ta, Ngài thấy mỗi nhu cầu của chúng ta. Khi chúng ta không có gì để ăn và ăn như thế nào thì Chúa là Đấng ban đồ ăn cho chúng ta.

Chúng ta nhận được bài học gì?

Câu 34-39: Chúa Giê-xu nuôi 4000 người với bảy ổ bánh mì và vài con cá. Mac cho biết phép lạ này xảy ra ở Đê-ca-bô-lơ.Vì vậy chức vụ của Chúa Giê-xu đang xảy ra tương phản với những gì ở vùng của dân ngoại (Mác 7:31, 8:10. Khi Chúa Giê-xu ban bánh của thiên đàng là bánh để cho dân chúng bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, thì bánh đó cũng cho người phụ nữ là dân ngoại. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài ban bữa tiệc dư dật của vương quốc Đức Chúa Trời cho dân Do Thái và cho cả dân ngoại,  và cho chúng con ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài ban Phúc Âm của thiên đàng cho cả dân ngoại cũng như dân tuyển Y-sơ-ra-ên của Ngài.

Mong rằng quí vị sẽ tiếp tục đồng hành với Thánh Kinh Hằng Ngày tại Hoithanh.com trong năm mới.

Bình Luận:

You may also like