Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Ngài Có Phải Là Đấng Phải Đến?

Ngày 26 – Ngài Có Phải Là Đấng Phải Đến?

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 26       NGÀI CÓ PHẢI LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN?

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 11:1-10

1 Khi Đức Giê-su dặn bảo mười hai môn đệ xong, Ngài đi ra dạy dỗ, truyền giảng trong các thành phố của họ.

Các Sứ Giả Của Giăng Báp-tít
2 Giăng ở trong ngục nghe về các việc làm của Chúa Cứu Thế, 3 bèn sai môn đệ mình đến hỏi Ngài: “Có phải Thầy là Đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?”4 Đức Giê-su đáp: “Hãy đi báo cáo cho Giăng những gì các anh nghe và thấy. 5 Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe truyền giảng Phúc Âm. 6 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta.”
7 Khi môn đệ Giăng ra về, Đức Giê-su bắt đầu phán với đám đông về Giăng: “Các con vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay không? 8 Thế các con đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 9 Thế các con đi xem gì nữa? Một vị tiên tri ư? Phải, Ta bảo các con, có một vị cao trọng hơn tiên tri nữa, 10 đây là lời viết về người:‘Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con;Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’


Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1 Sau khi truyền các môn đồ đi rao giảng Tin lành, chính Ngài cũng dạy dỗ và giảng trong nhiều thành khác nhau để đem thêm nhiều người vào nước Đức Chúa Trời. Chức vụ của Chúa Giê-su sinh ra bông trái là chính cộng đồng của chúng ta. Hãy nhớ lại điều này và cảm tạ Đức Chúa Trời.

Câu 3-6 Công việc của Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa được làm thành thông qua chức vụ dạy dỗ và chữa lành của Chúa Giê-su. Cảm tạ công việc của Chúa Giê-su, khiến người mù thấy ánh sáng, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết được làm sống lại, và Tin lành được rao truyền cho kẻ khó nghèo. Đây là sự ứng nghiệm lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban qua tiên tri Ê-sai (Ê-sai 26:19; 29:18; 35:5,6; 61:1). Rất nhiều người Giu-đa thời đó không tiếp nhận Chúa Giê-su vì những trông chờ sai lầm của họ về Đấng Mê-si. Chúng ta mong chờ điều gì từ Chúa Giê-su?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2 Giăng Báp-tít, người bị tống giam trong ngục vì phơi bày sự thật về vua Hê-rốt, đã chắc chắn rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si (3:11,12). Nhưng giờ ông lại nghi ngờ về chức vụ của Ngài. Ông mong đợi rằng Chúa Giê-su sẽ phán xét tội nhân và lập một dân tộc mới, nhưng thay vào đó, Chúa Giê-su làm những phép lạ và tha thứ tội nhân. Bạn hiểu chức vụ Chúa Giê-su như thế nào?

Cầu nguyện: Xin để con không khươc từ vương quốc Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su đã thiết lập nhưng tiếp nhận vương quốc với niềm vui.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like