Chuẩn Bị Sẵn Sàng

“Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con, Người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người kêu lên trong...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 63: Sứ điệp rao truyền

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 10: 5-85Ấy đó là mười hai sứ-đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến...

Ngợi Khen Ngài Với Tất Cả Sự Ca Tụng Của Lòng Con

“Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân! Hãy hát cho Ngài, hãy...

Nhận Diện Chính Mình – Phần 3: Bản Chất Thánh – Sự Xưng Công...

Được sống “trong Chúa” chính là bản chất cơ bản nhất của một Cơ-đốc nhân. Trên thực tế, tất cả các phẩm...

Sức Mình Hay Sức Chúa

Mỗi năm có hàng ngàn cuốn sách được xuất bản với chủ đề hãy có tư duy tích cực, nghĩ tích cực, nói tích...

Thi-thiên 27 – Lời Cầu Nguyện Giữa Trưa

“Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài” “Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta;...

Để Được Phước Chúa, Hãy Đặt Ngài Trên Hết

“Khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi...

Tâm Trí Khép Kín

“Các người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Hê-rốt chống Ngài để tìm cách giết Ngài”....

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 62: Đại Sứ Nước Trời

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 10:1-4 1Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn-đồ đến, ban quyền-phép trừ tà-ma, và chữa các thứ tật-bịnh. 2Tên mười...

Chiến Thắng Mọi Sự Tấn Công Của Kẻ Thù

Cuộc đời mỗi Cơ Đốc Nhân từ thời điểm bắt đầu tin nhận Chúa Giê-xu cho đến ngày được dự phần trong nước Đức...