Home Chuyên Đề Cám Dỗ, Thắng Hay Thua ?

Cám Dỗ, Thắng Hay Thua ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phao-lô đã viết cho Hội Thánh Côrinhtô:  “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người.  Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

Sự thành tín của Chúa là một nguồn khích lệ lớn khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ.  Ngài biết chính xác những giới hạn chúng ta có thể chịu đựng.  Ngài hứa rằng Ngài sẽ không cho phép chúng ta chúng ta phải chịu những hoàn cảnh cám dỗ quá sức mình.

chienthangcamdo
Lẽ thật của Chúa là bạn hoàn toàn có thể chiến thắng mọi cám dỗ nếu nhờ cậy Ngài!

Bất cứ khi nào chúng ta đầu hàng tội lỗi, đó không phải vì chúng ta không thể nói không.  Mà là vị trọng tâm chúng ta nhắm vào là sự hấp dẫn của cám dỗ, thay vì chăm vào sự thành tín của Chúa để giải cứu chúng ta khỏi tình huống ấy.  Kinh Thánh tuyên bố:  “Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả.”  Đức Chúa Trời giới hạn Satan và các quỷ sứ nó để khỏi cám dỗ chúng ta vượt quá sức chịu đựng của chúng ta.  Nếu chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa, Ngài luôn luôn mở đàng cho chúng ta ra khỏi bất cứ tình trạng ngặt nghèo nào để không phải khuất phục tội lỗi.

Thường thì chúng ta sợ làm phiền những con người có các chương trình thế tục của riêng họ hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời thánh khiết công bình và yêu thương của chúng ta.  Kết quả có thể là tai hoạ.  Nhưng đừng bao giờ quên – Đức Chúa Trời cũng yêu thương và thành tín như Ngài là công bình.  Mỗi ngày hãy cố gắng sống trước mặt Ngài trong một tinh thần kính sợ kỉnh kiềng như một đứa con biết rõ Đức Chúa Trời yêu thương và săn sóc mình.

Khi chúng ta, trước hết, tin cậy nơi Chúa, là Đấng tha thứ tội lỗi mình, thì Ngài đã làm điều đó.  Không một người nào lấy đức tin kêu cầu Chúa mà bị khước từ.  Ngài luôn luôn có mặt – và sẽ luôn luôn là thành tín đối với tội nhân lấy đức tin đến cùng Chúa Giê-xu.

Đức Thánh Linh đã cảm động sứ đồ Giăng để viết:  “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”  Bởi vì Giăng đang viết cho các tín hữu, nên chúng ta biết chắc rằng Chúa cũng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta vi phạm sau khi được tái sinh cũng như những tội mà chúng ta đã phạm trước khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế là Cứu Chúa mình.  Dẫu cho chúng ta thất tín đối với Chúa, Ngài cũng vẫn thành tín để tha thứ khi chúng ta kêu cầu.  Nhưng về phần chúng ta, chúng ta phải thật lòng trong sự ăn năn của mình và đừng lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời.

Bởi vì chúng ta vẫn còn ở trong thân thể xác thịt nầy, chúng ta có thể khuynh hướng phạm tội, và rốt lại, thất tín.  Sự không trung tín của chúng ta có thể xuất phát từ sự sợ hãi hoặc tham dục.  Vào những lần khác, sự yếu đuối của xác thịt chúng ta tranh chiến với ước muốn làm theo ý Chúa của chúng ta.  Dầu nguyên nhân là gì, thật an ủi khi nhớ lại lời hứa của Chúa Ngài là Đấng thành tín với chúng ta ngay cả khi chúng ta thất tín với Ngài!

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like