Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Tiếp Tục Ở Trong Sự Dạy Dỗ Của Đấng Christ

Ngày 09 – Tiếp Tục Ở Trong Sự Dạy Dỗ Của Đấng Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Giăng 1:7-13

7 Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống Đấng Christ. 8 Hãy coi chừng, để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. 9 Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 10 Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ nầy thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. 11 Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người. 12 Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn. 13 Các con của người chị em được chọn của bà, chào thăm bà.          

Suy ngẫm

Trong Hội Thánh đầu tiên, đã có những người là các Cơ Đốc nhân bị lẫn lộn bởi sự dạy dỗ các giáo lý phủ nhận sự nhập thể của Đức Chúa Jêsus, và điều này khiến cho nhiều người không tin vào Đức Chúa Jêsus Christ nữa hoặc tin vào giáo lý sai trật. Vị trưởng lão công bố rằng các giáo sư giả đã không dạy về Đấng Christ nữa và là kẻ thù của Đấng Christ. Vị trưởng lão dặn các Cơ Đốc nhân đừng có mối thông công với những người này (c.7-11).

Sự vui mừng của vị trưởng lão sẽ được trọn vẹn nếu ông có thể gặp các Cơ Đốc nhân mặt đối mặt, vì thế, ông kết thúc thư của mình bằng việc diễn tả niềm hy vọng ông có thể đến thăm họ (c.12-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9  Tiêu chuẩn phân biệt giữa chân lý và các sự dối trá là “sự dạy dỗ của Đấng Christ”. Những kẻ “chạy trước” qua việc xem điều răn của Đấng Christ như là bị lỗi thời và tự cho mình là công bình sẽ không bao giờ gặp Đức Chúa Trời được. Chỉ những người nhận biết và tin rằng sự dạy dỗ của Đấng Christ là sự sống và con đường cứu rỗi mới có thể sống với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus. Những kẻ không tin Đấng Christ nhập thể tranh luận về sự tự do của những sự trói buộc, nhưng chúng ta đeo đuổi sự tự do của việc thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus và sự tự do được vui hưởng trong chân lý.

C.10-11  Vị trưởng lão mạnh mẽ khuyên độc giả đừng tiếp đón hay đừng dẫn đến nhà họ những người không dự phần vào sự dạy dỗ của Đấng Christ. Điều này là vì tình yêu thương là được vui mừng trong chân lý, và không chấp nhận những giáo lý sai trật một cách thiếu suy nghĩ. Những sự dạy dỗ sai trái trong thời đại của chúng ta, điều chúng ta không được tiếp nhận là gì?

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp cộng đồng Cơ Đốc trong thế gian này tiếp tục trong sự dạy dỗ của Đấng Christ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 8-9 

Bình Luận:

You may also like