Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Phước Của Môi-Se

Ngày 29 – Phước Của Môi-Se

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 33:1-17

1 Vả, nầy là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, chúc cho dân Y-sơ-ra-ên, trước khi qua đời. 2 Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Si-na-i, Ngài từ Sê-i-rơ dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-ran, đến từ giữa muôn vàn đấng thánh; Từ tay hữu Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài.

3 Ngài thương yêu dân sự, các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, quì xuống chân Ngài, đặng lãnh những lời của Ngài. 4 Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. 5 Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp với những chi phái Y-sơ-ra-ên, thì Ngài trở nên vua của Giê-su-run.

6 Nguyện Ru-bên sống, chớ thác, dẫu số người của nó sẽ ít đông. 7 Người chúc cho Giu-đa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài nghe tiếng của Giu-đa, và đưa người về dân mình; Nguyện tay người binh vực chúng, xin Chúa đến giúp người đương địch cùng kẻ thù nghịch mình! 8 Người cũng chúc cho Lê-vi rằng: Thu-mim và u-rim của ngươi vốn thuộc về người tin kính của ngươi, mà ngươi thử thách tại Ma-sa, tranh giành với tại nước Mê-ri-ba.9 Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng: Tôi không hề thấy cha mẹ; Người không nhận anh em mình, chẳng biết đến con cái mình… Vì người gìn giữ lời Chúa, canh chừng sự giao ước của Chúa. 10 Họ lấy mạng lịnh của Chúa dạy cho Gia-cốp, và luật pháp Chúa cho Y-sơ-ra-ên; Họ để hương dưới mũi Ngài, đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài. 11 Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban phước cho của cải người, và nhậm công việc của tay người làm. Xin bẻ nát hông của kẻ dấy nghịch và ghen ghét người, để chúng nó không thế dấy lên nữa! 12 Người chúc về Bên-gia-min rằng: Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, lập nơi ở Ngài giữa hai vai người, 13 Người chúc về Giô-sép rằng: Xứ người được Đức Giê-hô-va ban phước; Từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báu, là sương móc, những suối của vực thẳm có nước sâu; 14 Những huê lợi quí nhứt của mặt trời, hoa quả cực báu của mặt trăng; 15 Những vật nhứt hạng của núi xưa, các báu lạ của mấy gò đống đời đời, 16 Bửu bối của đất, và sự sung mãn nó, nguyện ơn của Đấng hiện ra trong bụi gai giáng xuống trên đầu Giô-sép, và trên trán của chúa anh em người! 17 Oai nghiêm người giống như con bò đực đầu lòng; Hai sừng người vốn sừng của trâu! Người lấy sừng ấy báng mọi dân, cho đến cuối đầu của đất. Đó là hằng muôn của Ép-ra-im, ấy là hằng ngàn của Ma-na-se.

Suy ngẫm

Môi-se xưng nhận rằng Đức Chúa Trời quyền năng và rằng Ngài yêu dân sự của Ngài và ban phước cho họ. Sau đó, cũng giống như Gia-cốp chúc phước cho mười hai người con trai, Môi-se chúc phước cho mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên, từng chi phái một (c.1-5).

Môi-se chúc phước cho sự sống còn của chi phái Ru-bên. Ông chúc phước rằng chi phái Giu-đa sẽ đánh trận cho Chúa. Đối với người Lê-vi, Môi-se chúc phước rằng họ sẽ hết lòng yêu kính và phục vụ Đức Chúa Trời, rằng Bên-gia-min sẽ nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và rằng Giô-sép sẽ sinh bông trái một cách dư dật (c.6-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời công bố những phước hạnh đã hứa cho dân sự của Ngài qua Người Đầy tớ của Ngài. Cũng như Gia-cốp chúc phước cho mười hai con trai, Môi-se chúc phước cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên và hy vọng rằng phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên họ và con cháu họ. Phước của Đức Chúa Trời được thể hiện trong đời sống của chúng ta ngày nay như thế nào?

C.2-5 Đức Chúa Trời yêu thương những người được chọn của Ngài cho đến cùng. Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi Ai-cập và bảo vệ họ trong đồng vắng bởi vì Ngài yêu thương họ. Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp và giao ước bởi vì Ngài yêu thuơng họ. Đức Chúa Trời cai trị họ như Vị Vua và ban phước cho họ bởi vì Ngài yêu thương họ. Và bởi vì Ngài yêu thương họ, Đức Chúa Trời kiên nhẫn và chờ đợi dân sự của Ngài – thậm chí cả khi họ (chúng ta) bội nghịch với Ngài!

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, con ngợi khen và tôn vinh danh Ngài, bởi vì Ngài đã cho phép con được sống đời sống phước hạnh nhất trên thế giới này bằng sự cứu chuộc kỳ diệu của Ngài!

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lu-ca 13-16

Bình Luận:

You may also like