Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Niềm Hy Vọng Cho Cộng Đồng Thánh

Ngày 22 – Niềm Hy Vọng Cho Cộng Đồng Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 29:14-29

14 Chẳng phải chỉ với các ngươi mà ta lập giao ước và lời thề nầy thôi; 15 nhưng lập với người nào ngày nay đứng tại đây cùng chúng ta, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, luôn với những người nào không có cùng chúng ta trong ngày nay.

16 Các ngươi biết sự kiều ngụ của chúng ta trong xứ Ê-díp-tô, và chúng ta đi ngang qua các nước là làm sao. Đương khi đi ngang địa phận chúng nó, 17 các ngươi đã thấy sự gớm ghiếc của chúng nó, và những tà thần quái gở bằng cây, bằng đá, bằng bạc, và bằng vàng ở nơi chúng nó.

18 Trong các ngươi, chớ có người nam, người nữ, họ hàng hay là chi phái nào ngày nay trở lòng bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy; trong các ngươi cũng chớ có rễ sanh ra vật độc và ngải cứu. 19 Ai nghe các lời của sự thề nầy, chớ có tự khoe nơi lòng rằng: Ta sẽ được bình an, dẫu khi ta đi theo sự cứng lòng ta, —  đến đỗi vật được tưới với vật bị khô, đều cùng hư nát. 20 Đức Giê-hô-va không khứng tha tội cho người, nhưng bấy giờ, cơn giận và sự kỵ tà của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng người, và hết thảy sự rủa sả ghi trong sách nầy sẽ chất nặng trên mình người; Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên người khỏi dưới trời, 21 và biệt người ra khỏi các chi phái Y-sơ-ra-ên, để bị tai họa, chiếu theo hết các lời trù ẻo của giao ước đã ghi trong sách luật pháp nầy.

22 Đời sau, con cháu sanh ra sau các ngươi, và người khách ở phương xa đến, — khi thấy những tai vạ và chứng bịnh mà Đức Giê-hô-va đã hành hại xứ nầy, 23 khi thấy toàn xứ chỉ diêm, muối và cháy tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc, giống như sự hủy hoại của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im bị Đức Giê-hô-va phá diệt trong cơn thạnh nộ Ngài, — 24 thì chúng nó và các nước sẽ hỏi rằng: Sao Đức Giê-hô-va đãi xứ nầy như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn lao nầy là làm sao? 25 Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì họ bội giao ước mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đã lập cùng họ, khi dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô; 26 Ấy vì họ đi hầu việc và thờ lạy các thần mà mình chưa hề biết, và Ngài không phân phát cho. 27 Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên cùng xứ nầy, đặng giáng trên nó các sự rủa sả ghi trong sách nầy, 28 và trong cơn thạnh nộ, hờn giận, và nổi nóng, Đức Giê-hô-va đã rút dân nầy khỏi đất họ, và ném vào một xứ khác, như điều đó hiện có ngày nay.

29 Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.       

Suy ngẫm

Giao ước, mà người Y-sơ-ra-ên đã lập với Đức Chúa Trời ở trong đất Mô-áp, không chỉ dành cho dân sự lúc đó, nhưng cũng cho hậu duệ của họ trong tuơng lai. Vì thế, người Y-sơ-ra-ên phải có trách nhiệm tự mình làm gương cho những thế hệ tương lai (c.14-21). Bởi vì Y-sơ-ra-ên đã không giữ được giao ước, kết quả là họ sẽ bị rủa sả. Người ta có thể hỏi tại sao những việc như vậy lại xảy ra, nhưng Đức Chúa Trời đã phán về sự phước hạnh trên những người vâng lời và những sự rủa sả trên những người không vâng lời (c.22-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-28 Đức Chúa Trời dõi theo dân sự của Ngài, những người đang phạm tội một cách đáng buồn. Ngài chỉ mang đến một sự rủa sả trên dân sự của Ngài theo như giao ước.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-19 Chúng ta có nghe thấy những sự cảnh báo liên quan đến sự rủa sả thông qua Lời của Đức Chúa Trời hay không? Và, sẽ thế nào nếu chúng ta vẫn tảng lờ những lời cảnh báo đó?

C.20-28 Nếu chúng ta chối bỏ Đức Chúa Trời và đi theo đời sống của thế gian, đời sống của chúng ta sẽ trở nên như đồng vắng. Hãy nhìn lại xem liệu chúng ta có dường như sống như những người của Đức Chúa Trời, nhưng bề trong lại tìm kiếm những giá trị của thế gian hay không.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống đời sống của con như một người thuộc giao ước của Ngài, và xin hãy giúp cho cộng đồng của con trở nên một cộng đồng thánh.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Mác 5-8 

Bình Luận:

You may also like