Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Các Luật Liên Quan Đến Người Yếu Đuối

Ngày 12 – Các Luật Liên Quan Đến Người Yếu Đuối

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 23:17-24:9

19 Ngươi chớ đòi lời lãi gì nơi anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào mặc dầu người ta cho vay, để ăn lời. 20 Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi anh em mình, để Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi về mọi việc ngươi sẽ làm trong xứ mà ngươi sẽ vào để nhận lấy.

21 Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. 22 Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. 23 Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.

24 Khi ngươi vào vườn nho của kẻ lân cận mình, thì có phép ăn nho, tùy theo miệng ăn ngon cho no nê, song không được bỏ trong giỏ mình. 25 Khi ngươi vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình, thì được phép lấy tay rứt gié lúa; nhưng chớ đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình.

24

1 Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. 2 Khi nàng đã ra khỏi nhà người, đi làm vợ một người khác, 3 nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho một tờ để, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ nhì này chết đi, —  4 thì người chồng thứ nhứt là người đã đuổi nàng đi, không được phép lấy nàng lại làm vợ, sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va; ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.

5 Khi một người nam mới cưới vợ, thì chớ đi đánh giặc, và chớ bắt người gánh công việc chi; người sẽ được thong thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới.

6 Chớ chịu cầm cái thớt cối dưới hay là trên; vì ấy là chịu cầm sự sống của kẻ lân cận mình.

7 Khi người ta gặp ai có ăn cướp một người anh em mình trong dân Y-sơ-ra-ên, và đã bắt làm mọi hay là đã bán người, thì tên bợm ấy phải bị xử tử; ngươi sẽ trừ sự ác khỏi giữa mình vậy.

8 Hãy coi chừng tai vạ bịnh phung, để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi; các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ. 9 Hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi làm cho Mi-ri-am dọc đường, khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.          

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời ra lệnh cho những người Y-sơ-ra-ên cho những người láng giềng yếu đuối vay tiền không lấy lời. Đức Chúa Trời cho phép những người nghèo được ăn thỏa thích nếu họ đi vào vườn nho hay cánh đồng của người lân cận mình, nhưng không được bỏ gì vào túi của mình. Điều này là để giúp những người nghèo sống sót, nhưng đồng thời cũng giúp sự ân cần của người giàu (23:19-25).

Đức Chúa Trời truyền bảo những người nam viết một chứng thư ly dị cho vợ mình, nếu người đó muốn ly dị vợ, nhưng điều này không phải là sự cho phép ly dị,  đó là để bảo vệ những người phụ nữ yếu đuối bằng cách không cho phép sự ly dị dễ dàng. Có những luật khác mà Đức Chúa Trời ra lệnh những người Y-sơ-ra-ên để gia đình và cộng đồng có thể được duy trì được sự công chính và sự lành mạnh (24:1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

24:1-9 Đức Chúa Trời chăm sóc những người bị xã hội lãng quên. Đức Chúa Trời quan tâm đến những người phụ nữ đối diện với sự ly dị, những người vật lộn trong sự nợ nần, và thậm chí  đến cả nỗi đau của những người bị bệnh phong, nên Ngài đã thiết lập các luật để giúp đỡ cho phúc lợi và sự phục hồi của họ. Tình yêu thương đối với những người láng giềng là một điều gì đó mà người Y-sơ-ra-ên, những người của Đức Chúa Trời, phải thực hành mỗi ngày trong đời sống của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

23:21-23 Các con cái của Đức Chúa Trời phải trung tín giữ lời mình. Họ không được nói thiếu suy nghĩ và cẩu thả, và phải chịu trách nhiệm về những điều họ nói.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Đức Chúa Trời ôi, vì đã chăm sóc con trong mọi khía cạnh của đời sống con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-la-chi 1-4 

Bình Luận:

You may also like