Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Sự Phán Xét Công Bình

Ngày 02 – Sự Phán Xét Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 16:18-17:13

18 Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. 19 Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm rối lời của người công bình. 20 Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn, để ngươi được sống và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

21 Gần bên bàn thờ mà ngươi sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ dựng lên hình tượng của thần A-sê-ra bằng thứ cây nào. 22 Cũng chẳng nên dựng lên một trụ thờ nào: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm ghét các vật ấy.

17

1 Ngươi chớ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi con bò đực, hoặc con chiên có tì vít, hay một tật chi; vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

2 Khi ở giữa ngươi, trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngài, 3 đi hầu việc và quì lạy các thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay là cả thiên binh, — tức là điều ta không có dạy biểu; —4 khi điều đó đem học cho ngươi hay, thì phải tra hỏi kỹ càng, và nếu điều người ta nói là thật, và quả quyết có một sự gớm ghê dường ấy đã phạm trong Y-sơ-ra-ên, 5 thì ngươi phải dẫn người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. 6 Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết; nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. 7 Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết, kế sau tay của cả dân sự. Như vậy, ngươi sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình.

8 Khi nào trong thành mình có một sự tranh tụng, hoặc vì đổ huyết, hoặc vì giành xé, hay là vì thương tích, mà ngươi phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy, đi lên chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, 9 đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê-vi, cùng người đương khi ấy làm quan án, mà hỏi han họ; họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định. 10 Ngươi phải làm y theo lời họ tỏ dạy cho mình tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và khá cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ. 11 Phải làm theo luật pháp họ dạy cho, và sự phán xét họ giảng ra, chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. 12 Song người nào ở cách kiêu ngạo, không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết, và ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa Y-sơ-ra-ên. 13 Cả dân sự sẽ nghe điều ấy và bắt sợ, không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa.  

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời chỉ định các quan xét và những người lãnh đạo ở mỗi thành. Họ phải phân xử với sự công chính theo chuẩn mực Lời của Đức Chúa Trời, và quan trọng hơn, họ phải dạy cho dân sự của Đức Chúa Trời  để họ có thể phục vụ Ngài (16:18-17:7).

Những nan đề các quan xét ở vùng nông thôn khó phân xử sẽ được đưa đến những quan xét và các thầy tế lễ nơi Đức Chúa Trời chọn, nơi họ có thẩm quyền phán xét cuối cùng. Thẩm quyền này do Đức Chúa Trời ban cho, vì thế nếu bất cứ ai coi thường sự phán quyết của họ, sẽ bị xử tử (17:8-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

16:18-20 Đức Chúa Trời công bình muốn dân sự của Ngài cũng công chính trong đời sống của họ. Vì thế Đức Chúa Trời tạo ra hệ thống xét xử công bằng và đúng đắn và việc quản lý luật pháp. Đức Chúa Trời muốn dân sự sống một đời sống tốt đẹp trong vùng đất xinh đẹp Ngài ban cho.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

17:2-7 Nếu một người vi phạm giao ước với Đức Chúa Trời và phạm một tội, thì phải có hai hoặc ba người làm chứng để xác nhận tội lỗi trước khi hành hình, để họ không bị buộc tội giả dối. Chúng ta hãy thận trọng để không phán xét anh chị em mình chỉ qua sự đồn đại về tội lỗi của họ, trước khi biết điều đó đúng hay không.

Cầu nguyện: Nguyện xin sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của cộng đồng chúng con, nơi dân sự của Ngài nhóm lại.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Mi-chê 1-4

Bình Luận:

You may also like