Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Người Con Thật Trong Đức Tin Chung

Ngày 13 – Người Con Thật Trong Đức Tin Chung

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tít 1:1-9

1 Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, 2 trông cậy sự sống đời đời, — là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước, 3 tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, — 4 gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!

5 Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. 6 Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch.7 Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi; 8 nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, 9 hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.

Suy ngẫm

Phao-lô đã viết cho Tít, người ở lại Cơ-rết để giúp đỡ trong việc thực hiện chức vụ cách hiệu quả (c.1-4).

Chức vụ của Tít tại Cơ-rết đã hoàn tất những việc mà Phao-lô chưa thể hoàn thành và đã chỉ định được các trưởng lão trong các Hội Thánh địa phương. Phao-lô dạy Tít các phẩm chất đối với những trưởng lão: các trưởng lão phải làm gương trong mọi mặt của đời sống họ và đặc biệt là bằng nhân cách bên trong, họ phải sống một cách kiên định (đặc biệt là đời sống gia đình), không được dễ dãi với các vấn đề về đạo đức hay luân lý, và quan trọng nhất là họ phải giữ Lời Chúa (c. 5-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2a Đức Chúa Trời kêu gọi các tôi tớ vào chức vụ vì lợi ích của đức tin của dân sự Chúa, sự thông hiểu về chân lý, và niềm hy vọng về sự sống đời đời của họ. Đức Chúa Trời cứu dân Ngài khỏi tội lỗi, nhưng Ngài cũng muốn nuôi dưỡng và huấn luyện họ để đức tin và sự thông hiểu của họ tăng trưởng. Ngày nay, chúng ta hãy cảm tạ ân điển của Đức Chúa Trời làm tăng niềm hy vọng, sự thông hiểu và đức tin của chúng ta qua việc chỉ định các tôi tớ trung tín trong Hội Thánh của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 “Đức tin của người được chọn của Đức Chúa Trời” (c.1) đã ràng buộc Tít, là một người  ngoại, với Phao-lô một người Do Thái, thậm chí còn hơn cả huyết thống của họ. Chúng ta có cha mẹ hoặc con cái thuộc linh qua đức tin chung của chúng ta trong Đức Chúa Trời không? Hãy tìm kiếm ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời với họ.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển ban cho con đức tin, sự thông hiểu về lẽ thật của Ngài và hy vọng về sự sống đời đời.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 29-32 

Bình Luận:

You may also like