Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Việc Khôi Phục Lại Sự Thờ Phượng Nơi Đền Thờ

Ngày 20 – Việc Khôi Phục Lại Sự Thờ Phượng Nơi Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 29:20-36

20 Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm họp các quan chức trong thành, và lên đền thờ Đức Giê-hô-va. 21 Họ đem theo bảy con bò đực, bảy con chiên đực, bảy con chiên con và bảy con dê đực để làm tế lễ chuộc tội cho vương quốc, cho đền thánh và cho dân Giu-đa. Vua bảo các thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn dâng các sinh tế ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. 22 Họ giết các con bò đực, thầy tế lễ lấy máu và rảy trên bàn thờ. Rồi họ giết các con chiên đực và rảy máu trên bàn thờ. Họ cũng giết các con chiên con và rảy máu trên bàn thờ. 23 Sau đó, họ đem các con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội đến trước mặt vua và hội chúng, rồi tất cả đều đặt tay trên chúng. 24 Các thầy tế lễ giết chúng và lấy máu rảy trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, vì vua truyền rằng phải dâng tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên. 25 Vua đặt người Lê-vi trong đền thờ Đức Giê-hô-va cầm chập chõa, đàn hạc và đàn lia, theo lệnh của Đa-vít, của Gát là nhà tiên kiến của vua, và của nhà tiên tri Na-than; vì lệnh truyền ấy do Đức Giê-hô-va dùng các nhà tiên tri của Ngài mà dạy bảo. 26 Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của Đa-vít, còn các thầy tế lễ cầm kèn. 27 Ê-xê-chia truyền dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ. Lúc bắt đầu dâng tế lễ thiêu cũng là lúc trổi lên bài hát ca ngợi Đức Giê-hô-va, cùng với tiếng kèn và các nhạc khí của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên. 28 Toàn thể hội chúng đều thờ phượng, người ca hát, kẻ thổi kèn cho đến khi việc dâng tế lễ thiêu chấm dứt. 29 Khi dâng tế lễ thiêu xong, vua và tất cả những người hiện diện đều quỳ xuống thờ phượng. 30 Vua Ê-xê-chia và các quan chức bảo người Lê-vi ca ngợi Đức Giê-hô-va với những bài ca của Đa-vít và của A-sáp, nhà tiên kiến. Họ ca ngợi Chúa cách vui mừng, rồi sấp mình xuống mà thờ phượng. 31 Vua Ê-xê-chia nói: “Bây giờ, các ngươi đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Vậy hãy đến, đem những sinh tế và tế lễ cảm tạ vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va.” Hội chúng liền dẫn đến những sinh tế và tế lễ cảm tạ, cũng có những người tự nguyện đem dâng các tế lễ thiêu. 32 Số sinh tế dùng trong tế lễ thiêu mà hội chúng đem đến là bảy mươi con bò đực, một trăm con chiên đực, và hai trăm con chiên con; họ dùng các thú đó làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. 33 Ngoài ra, họ còn thánh hóa sáu trăm con bò đực và ba nghìn chiên và dê. 34 Tuy nhiên, số thầy tế lễ quá ít, không đủ để lột da các con vật dùng làm tế lễ thiêu. Vì vậy, anh em của họ là người Lê-vi giúp đỡ họ cho đến khi xong việc, và đến khi có thêm những thầy tế lễ đã thánh hóa chính mình; vì người Lê-vi thành tâm thánh hóa chính mình hơn những thầy tế lễ. 35 Ngoài số tế lễ thiêu rất nhiều, còn có mỡ của tế lễ bình an, và lễ quán kèm theo mỗi tế lễ thiêu. Vậy, việc thờ phượng trong đền thờ Đức Giê-hô-va đã được tái lập. 36 Ê-xê-chia và toàn dân đều vui mừng về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho họ, vì mọi việc được tiến hành nhanh chóng.            

Suy ngẫm

C.20-24 Sau khi thanh tẩy đền thờ, vào buổi sáng sớm Ê- xê-chia lên đền thờ với những người lãnh đạo của Giu-đa để thờ phượng. Để được tha tội, Ê-xê-chia để cho các thầy tế lễ thực hiện các nghi lễ rảy huyết cho dân Giu-đa.

C.25-30 Ngoài ra, vì Đức Chúa Trời đã truyền lệnh qua Đa-vít và các tiên tri, ông hướng dẫn người Lê-vi chơi nhạc cụ.

C.31-35 ua việc dâng hiến, dân sự được tha thứ và họ cảm tạ Đức Chúa Trời khi họ dâng nhiều tế lễ hơn. Cuối cùng việc thờ phượng trong đền thờ cũng đã được khôi phục.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31-36 Đức Chúa Trời đẹp lòng với sự thờ phượng được phục hồi và Ê-xê-chia. Hãy nghĩ đến sự thật rằng Đức Chúa Trời nhân từ đã vui lòng chấp nhận sự thờ phượng của dân chúng. Điều đó giống như người cha chờ đợi con trai của mình quay trở về, và ngay lập tức chạy đến với người con, khi nó vẫn còn ở đằng xa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-24 Ê-xê-chia đã lên đền thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời vì cộng đồng Y-sơ-ra-ên. Ông dâng các tế lễ không chỉ vì tội lỗi của Giu-đa, mà cũng vì tội lỗi của cảY-sơ-ra-ên nữa. Bạn có cầu xin sự tha thứ tội lỗi cho cộng đồng bạn cũng như cho tội lỗi của riêng bạn hay không?

Cầu nguyện: Con ngợi khen và cảm tạ Ngài vì ân điển của Ngài trong việc sai Con độc sinh của Ngài xuống để tha thứ tội lỗi con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 10-12

Bình Luận:

You may also like