Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Dân Sự Đầy Lầm Lỗi Và Đầy Tớ Vâng Lời

Ngày 11 – Dân Sự Đầy Lầm Lỗi Và Đầy Tớ Vâng Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 24:4-16

4 Sau một thời gian, Giô-ách có ý định trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va. 5 Vua triệu tập các thầy tế lễ, người Lê-vi và bảo: “Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thu tiền bạc trong toàn dân Y-sơ-ra-ên để hằng năm trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy nhanh chóng làm việc nầy.” Nhưng người Lê-vi cứ trì hoãn. 6 Vua mời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa đến và hỏi: “Sao ông không đòi những người Lê-vi đem nộp số tiền thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ấn định cho hội chúng Y-sơ-ra-ên phải nộp cho Lều Chứng Ước?” 7 Vì các con trai của A-tha-li, người phụ nữ độc ác kia, đã xâm phạm đền thờ Đức Chúa Trời; chúng lại còn dùng các vật thánh của đền thờ Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh. 8 Vua truyền người ta đóng một cái rương đặt phía ngoài cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. 9 Rồi người ta loan báo khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem rằng mỗi người phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc. 10 Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui mừng đem tiền thuế đến bỏ vào trong rương cho đến khi đầy rương. 11 Khi nào thấy trong rương đầy bạc thì người Lê-vi đem giao cho viên chức của vua. Thư ký của vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đến trút rương ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày, họ làm như vậy và thu được rất nhiều bạc. 12 Vua và Giê-hô-gia-đa giao bạc ấy cho những người coi sóc công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ thuê thợ đá và thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va; họ cũng thuê thợ sắt và thợ đồng để sửa chữa đền thờ. 13 Vậy các thợ tiến hành công việc, và nhờ đó việc trùng tu được hoàn thành. Họ sửa lại đền thờ Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc. 14 Khi đã làm xong, họ đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Giê-hô-gia-đa. Người ta dùng bạc ấy làm các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là các vật dùng vào việc thờ phượng và dâng tế lễ thiêu, chén và những vật dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Giê-hô-gia-đa người ta thường xuyên dâng tế lễ thiêu tại đền thờ Đức Giê-hô-va.

15 Bấy giờ, Giê-hô-gia-đa đã già, tuổi rất cao và qua đời; lúc qua đời, ông được một trăm ba mươi tuổi. 16 Người ta an táng ông trong thành Đa-vít chung với các vua, vì ông có công với Y-sơ-ra-ên trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và trùng tu đền thờ của Ngài.

Suy ngẫm

Đức Chúa Trời sẽ đưa đến Người Đầy tớ, người sẽ vâng lời cho đến cuối cùng, dẫu rằng người phải chịu khổ để cứu dân Y-sơ-ra-ên. Người Đầy tớ này biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi sự tôn kính của người, đó là lý do tại sao người chịu hết mọi đau đớn và sự sỉ nhục, bởi vì người phó mình cho Đức Chúa Trời (50:10-11). Đức Chúa Trời khiến đồng vắng khô hạn thành như vườn Ê-đen và đồng hoang thành một khu vườn. Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi Áp-ra-ham bơ vơ ra khỏi miền đất khô cằn và ban cho người một nguồn phước và người đã trở nên thịnh vượng, vẫn Đức Chúa Trời này sẽ cứu những người tìm kiếm Ngài, bằng cách xưng họ là “dân Ta”, “dân Ta”, thậm chí ngay ở vùng đất Ba-by-lôn tuyệt vọng (51:1-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

50:5-9 “Người Đầy tớ” của Chúa (Đấng Mê-si) đã chịu mọi thứ sỉ nhục và lăng nhục của con người, để hoàn tất các công việc sứ mạng của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài không xem thường hay tránh đi khỏi sự đau đớn, bởi vì đức tin mạnh mẽ vào việc “Chúa sẽ ban cho tôi sức mạnh”. Ngài chịu đựng tất cả mọi sự đau đớn một cách tin tưởng. Bạn có thể đối diện với sự chịu khổ với đức tin chỉ trông cậy vào Đức Chúa Trời, cho dù người ta có thể lăng mạ bạn, đánh bạn, hoặc thậm chí giết bạn hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

51:7-8 Những người cố gắng sống một cách công chính trước mặt Đức Chúa Trời, sẽ phải đối diện với sự mỉa mai và sự cản trở của thế gian. Tuy thế, người ta chỉ là con người, đã định phải bị sâu bọ ăn mất, vậy nên đừng sợ họ, và hãy cố gắng sống vì sự công bình của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chiến thắng chống lại những sự cám dỗ và những sự bắt bớ của thế gian với sự vui mừng vì sự cứu chuộc của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 47-49

Bình Luận:

You may also like