Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Sự An Ủi Của Đức Chúa Trời Giữa Sự Hủy Diệt

Ngày 12 – Sự An Ủi Của Đức Chúa Trời Giữa Sự Hủy Diệt

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 24:17-27

17 Sau khi Giê-hô-gia-đa đã qua đời, các nhà lãnh đạo Giu-đa đến yết kiến vua. Từ đó, vua nghe theo lời của họ, 18 lìa bỏ đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình mà phục vụ các thần A-sê-ra và các hình tượng. Vì tội lỗi ấy, cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19 Đức Giê-hô-va sai các nhà tiên tri đến với họ để dẫn họ trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng họ không chịu nghe.

20 Thần của Đức Chúa Trời đến trên Xa-cha-ri, con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Ông đứng lên trước mặt dân chúng và nói: “Đức Chúa Trời phán: ‘Tại sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng thành công vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi.’” 21 Họ hợp nhau chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. 22 Như vậy, vua Giô-ách không những quên ơn của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đã làm cho mình mà còn giết con trai của ông ấy. Lúc sắp chết, Xa-cha-ri nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo ứng!”

23 Vào cuối năm ấy, quân A-ram kéo lên đánh Giô-ách. Chúng tiến đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết tất cả các nhà lãnh đạo trong dân, rồi gửi toàn bộ chiến lợi phẩm về cho vua mình tại Đa-mách. 24 Thực ra, quân A-ram kéo đến với một số ít người, nhưng Đức Giê-hô-va đã phó một đạo quân rất đông vào tay chúng, vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, Giô-ách đã bị trừng phạt. 25 Khi quân A-ram đã rút đi, để lại Giô-ách bị thương tích trầm trọng. Các thuộc hạ của vua âm mưu chống lại vua vì nợ máu của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ giết chết vua ngay trên giường. Người ta chôn vua trong thành Đa-vít, nhưng không phải trong lăng tẩm các vua. 26 Đây là những kẻ đã chống lại vua: Xa-bát, con của Si-mê-át là phụ nữ Am-môn; và Giô-xa-bát, con của Sim-rít là phụ nữ Mô-áp. 27 Còn về việc các con trai của vua, các lời tiên tri chống lại vua, và việc trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời đều được chép trong phần bình luận sách Các Vua. A-ma-xia, con trai vua, lên ngôi kế vị.       

Suy ngẫm

C.9-11 Người Đầy tớ của Đức Chúa Trời ca hát về việc Đức Chúa Trời tiêu diệt con rồng và Ra-háp (con quái vật ở biển), kẻ thù của Đức Chúa Trời, và người hát ca về sự cứu chuộc Y-sơ-ra-ên và cách nào Đức Chúa Trời đã cho họ trở về Si-ôn.

C.12-16 Đáp lại lời ca này của Người Đầy tớ, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời có một, Đấng có thể an ủi Y-sơ-ra-ên; Ngài phán bảo người đừng sợ và hãy xem sự cứu lớn mà Ngài sẽ làm thành.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-11 Đức Chúa Trời đã hủy diệt con rồng và Ra-háp, những kẻ đã coi thường Đức Chúa Trời, và cho phép những người được cứu của Ngài trở về Si-ôn. Đức Chúa Trời, Đấng hủy diệt Ai-cập và rẽ biển để cứu dân Ngài, sẽ cứu chúng ta khỏi quyền lực của Sa-tan. Hãy tin vào điều đó và hãy ngợi khen quyền năng của Đức Chúa Trời!

C. 12-16 Đức Chúa Trời an ủi chúng ta. Hãy nhìn lên Chúa, Đấng an ủi chúng ta ngày nay: “Ngươi là dân Ta”. Chẳng lẽ chúng ta không được ban sức bởi những lời này, và tiếp tục ngày này hay sao?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 16 Lời hứa Đức Chúa Trời ban cho bạn là gì? Bạn có lo lắng bởi vì lời hứa này chưa thành hiện thực hay không? Hãy đừng thất vọng bởi đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng và trông cậy Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống đắc thắng trong những lời hứa chắc chắn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 50-52

Bình Luận:

You may also like