Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Bởi Vì Ngươi Không Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Ngày 30 – Bởi Vì Ngươi Không Trông Cậy Nơi Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 16:1-14

1 Vào năm thứ ba mươi sáu đời trị vì của A-sa thì vua Y-sơ-ra-ên là Ba-ê-sa đi lên đánh Giu-đa và xây đồn lũy Ra-ma để không cho ai ra vào lãnh thổ của A-sa, vua Giu-đa. 2 Khi ấy, A-sa lấy bạc vàng trong kho của đền thờ Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua gửi đến Bên-ha-đát, vua A-ram ở Đa-mách, và nói rằng: 3 “Chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau như thân phụ của tôi và thân phụ của ngài đã làm. Nầy, tôi gửi đến ngài bạc và vàng, xin ngài hủy bỏ hiệp ước của ngài với Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên, để ông ấy rút quân khỏi tôi.” 4 Bên-ha-đát nghe theo lời vua A-sa, sai các tướng chỉ huy đem quân tiến đánh các thành của Y-sơ-ra-ên, chiếm Y-giôn, Đan, A-bên Ma-im cùng các thành có kho tàng của đất Nép-ta-li. 5 Khi Ba-ê-sa hay điều đó liền ngưng xây đồn Ra-ma và bãi bỏ công trình. 6 Vua A-sa đem toàn dân Giu-đa đến lấy đá và gỗ mà Ba-ê-sa đã dùng xây cất Ra-ma; rồi A-sa dùng các vật liệu ấy xây cất Ghê-ba và Mích-pa. 7 Trong khi ấy, nhà tiên kiến Ha-na-ni đến gặp A-sa, vua Giu-đa, và nói: “Vì vua nương cậy vua A-ram mà không nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, nên đạo quân vua A-ram đã thoát khỏi tay vua. 8 Quân Cút và dân Li-by chẳng phải là một lực lượng hùng hậu sao? Chiến xa và kỵ binh của chúng chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy, vì vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng vào tay vua. 9 Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Trong việc nầy, vua đã cư xử cách dại dột nên từ nay về sau, vua sẽ phải luôn đương đầu với chiến tranh.” 10 A-sa nổi giận với nhà tiên kiến và bỏ tù người vì vua rất tức giận người về việc ấy. Trong lúc đó, A-sa cũng đàn áp một số người khác trong dân.

11 Các việc làm của A-sa từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 12 Năm thứ ba mươi chín đời trị vì của A-sa, vua bị đau chân rất nặng. Tuy nhiên, trong cơn bệnh, vua không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm kiếm các thầy thuốc. 13 A-sa an giấc cùng các tổ phụ mình. Vua qua đời sau bốn mươi mốt năm trị vì. 14 Người ta an táng vua trong mộ mà chính vua đã đục cho mình trong thành Đa-vít. Họ đặt thi hài vua trên giường đầy hương liệu pha chế theo đúng kỹ thuật hòa hương; họ cũng đốt một ngọn lửa thật to để khóc than vua.        

Suy ngẫm

C.1-6 Vua A-sa phục vụ và trông cậy nơi Đức Chúa Trời và có sự hòa bình trong 35 năm. Tuy nhiên, khi Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên tấn công, A-sa nhờ cậy vào Bên-Ha-đát, vua Sy-ri, mà không trông cậy vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai đấng tiên kiến Ha-na-ni đến với A-sa để quở trách ông về việc dựa vào Sy-ri hơn là vào Đức Chúa Trời.

C.2-5 Có (hoặc “hãy để”) một giao ước. Bằng cách bước vào một sự đồng minh với Bên-Ha-đát, A-sa đã đối diện sự đe dọa từ Ba-ê-sa, nhưng hành động của ông phản ánh một sự thiếu đức tin nơi Đức Giê-hô-va, Đấng đã giải thoát ông ta khỏi một sự đe dọa lớn hơn.

C.7-14 Ha-na-ni nói tiên tri rằng Giu-đa sẽ phải đối diện nhiều trận chiến, nhưng A-sa không ăn năn mặc dù nghe tiếng Đức Chúa Trời. A-sa đã bỏ tù Ha-na-ni và đàn áp dân chúng. Chẳng bao lâu sau, A-sa đổ bệnh trầm trọng. Thậm chí cả khi đó, ông ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã chết vào năm thứ 41 sự trị vì của ông.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6, 12 Khi Ba-ê-sa, vua Y-sơ-ra-ên tấn công, A-sa cầu xin sự trợ giúp từ vua Sy-ri, người ở Đa-mách. Đây là sai lầm to lớn! Ông ta đã chọn con người thay vì Lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, kết quả là sự thất bại và sự đau khổ. Cho đến lúc đó, A-sa đã thắng các trận chiến và có sự hòa bình bởi vì ông tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tuy vậy, trong những năm cuối cùng của ông, đức tin của ông và sự trung thành với Đức Chúa Trời không tìm thấy nữa. Thậm chí khi ông bị bệnh, ông vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ của con người chứ không phải của Đức Chúa Trời. Bạn có luôn luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời – cho dù các nan đề của bạn lớn hay nhỏ ra sao hay không? Đừng thỏa mãn vì có một đức tin tốt gần hết cuộc đời bạn. Hãy dựa vào Đức Chúa Trời mãi mãi – thậm chí qua những ngày cuối cùng của bạn.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con tỉnh thức với Lời của Ngài, để con không chọn những cách của con người hơn là những cách của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 7-9

Bình Luận:

You may also like