Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Khi Họ Trông Cậy Đức Chúa Trời

Ngày 27 – Khi Họ Trông Cậy Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 13:1-22

1 Năm thứ mười tám đời trị vì của Giê-rô-bô-am, A-bi-gia lên làm vua Giu-đa. 2 Vua cai trị ba năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Mi-ca-gia, con gái của U-ri-ên ở Ghi-bê-a. Lúc bấy giờ, chiến tranh xảy ra giữa A-bi-gia và Giê-rô-bô-am. 3 A-bi-gia ra trận với một lực lượng bốn trăm nghìn quân tinh nhuệ, là những chiến sĩ dũng cảm; còn Giê-rô-bô-am đem tám trăm nghìn quân tinh nhuệ, cũng là những chiến sĩ dũng cảm, ra nghênh chiến. 4 A-bi-gia đứng trên núi Xê-ma-ra-im trong miền núi Ép-ra-im và nói: “Hỡi Giê-rô-bô-am và toàn thể Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! 5 Các ngươi không biết rằng, do giao ước bằng muối, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban quyền cai trị vương quốc Y-sơ-ra-ên cho Đa-vít và cho con cháu người đến đời đời sao? 6 Thế nhưng, Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát là đầy tớ của Sa-lô-môn, con của Đa-vít, đã nổi lên chống lại chủ mình. 7 Những tên vô lại, côn đồ đều tụ tập lại theo hắn. Chúng mạnh mẽ chống lại Rô-bô-am, con của Sa-lô-môn, trong khi Rô-bô-am thì trẻ người non dạ, không đủ sức chống lại chúng. 8 Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng với quân đội đông đảo, có bò con vàng mà Giê-rô-bô-am đã đúc làm thần cho các người, thì các người có thể chống lại vương quốc mà Đức Giê-hô-va đã ban cho con cháu Đa-vít sao? 9 Chẳng phải các người đã đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, là con cháu A-rôn, và người Lê-vi sao? Các người đã theo phong tục của các dân ngoại mà lập những thầy tế lễ cho mình; bất cứ ai đem đến một con bò tơ đực và bảy con chiên đực để dâng tế lễ thì được làm thầy tế lễ cho thần không phải là thần. 10 Nhưng về phần chúng tôi, Giê-hô-va vẫn là Đức Chúa Trời của chúng tôi, chúng tôi không lìa bỏ Ngài. Những thầy tế lễ, là con cháu của A-rôn, đều phụng sự Đức Giê-hô-va, và các người Lê-vi giữ phần việc của họ. 11 Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ dâng tế lễ thiêu và xông hương cho Đức Giê-hô-va. Họ cũng sắp bánh cung hiến trên bàn thanh sạch, thắp các đèn trên chân đèn bằng vàng cho cháy sáng vào mỗi buổi chiều tối. Vì chúng tôi vâng giữ mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, còn các người lại bỏ đi. 12 Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng và lãnh đạo chúng tôi. Những thầy tế lễ của Ngài cầm kèn thúc quân thổi vang lên chống lại các người. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên! Đừng chiến đấu chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các người, vì các người không thắng được đâu!” 13 Trong khi đó, Giê-rô-bô-am sai quân mai phục đi vòng phía sau quân Giu-đa. Như thế, quân Y-sơ-ra-ên ở phía trước, còn quân mai phục của họ ở phía sau quân Giu-đa. 14 Lúc quân Giu-đa quay lại, kìa, địch quân đã có mặt phía trước và phía sau. Họ liền kêu cầu Đức Giê-hô-va, còn các thầy tế lễ thì thổi kèn. 15 Bấy giờ, người Giu-đa hò hét xung trận. Khi người Giu-đa hò hét thì Đức Chúa Trời đánh bại Giê-rô-bô-am và toàn thể Y-sơ-ra-ên trước mặt A-bi-gia và người Giu-đa. 16 Quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn quân Giu-đa, và Đức Chúa Trời phó họ vào tay quân Giu-đa. 17 A-bi-gia và quân lính của vua đánh bại và làm cho quân Y-sơ-ra-ên tổn thất nặng nề; có năm trăm nghìn quân tinh nhuệ của Y-sơ-ra-ên ngã chết. 18 Như vậy, trong trận ấy quân Y-sơ-ra-ên bị hạ nhục, còn quân Giu-đa thắng trận vì họ nhờ cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 19 A-bi-gia truy đuổi Giê-rô-bô-am và chiếm các thành: Bê-tên và các vùng phụ cận, Giê-sa-na và các vùng phụ cận, Ép-rôn và các vùng phụ cận. 20 Suốt thời trị vì của A-bi-gia, Giê-rô-bô-am không còn khôi phục thế lực được nữa. Cuối cùng, Giê-rô-bô-am bị Đức Giê-hô-va đánh phạt và chết. 21 Còn A-bi-gia được cường thịnh. Vua lấy mười bốn người vợ, sinh được hai mươi hai con trai và mười sáu con gái. 22 Các việc khác của A-bi-gia, những đường lối và việc làm của vua đều được chép trong sách bình luận của nhà tiên tri Y-đô.

Suy ngẫm

C.4 ‘Núi Xê-ma-ra-im’. Có lẽ ở biên giới phía bắc của Ben-gia-min, ở trận tuyến giữa hai vương quốc; (Xem Giô-suê 18:22). Lời phát biểu của của A-bi-gia là một trong số bài nói chuyện của các vua trong sách Sử ký nhằm để bày tỏ sự quan tâm của trước giả –  trong trường hợp này, là sự lên án của ông đối với vương quốc phía bắc vì sự bội đạo và việc tiếp tục dấy loạn của nó.

C.1-22 Khi A-bi-gia trở thành vua, Giê-rô-bô-am tấn công Giu-đa. Tuy nhiên, A-bi-gia không sợ Giê-rô-bô-am, người tấn công ông ta với gấp đôi số quân. Thay vào đó, ông  quở trách Giê-rô-bô-am vì sự thờ lạy hình tượng của người này, và công bố rằng ông đã trở thành một vị vua, theo giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Đa-vít. Hơn nữa, ông cảnh báo Giê-rô-bô-am rằng việc tấn công ông là nghịch lại cùng Đức Chúa Trời (c.1-12). Tuy thế, Giê-rô-bô-am lờ đi sự cảnh báo của A-bi-gia và tấn công, và kết quả là bị thất bại. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời ở với Giu-đa, những người trông cậy nơi Ngài. Kết quả là Đức Chúa Trời trừng phạt Giê-rô-bô-am vì tội lỗi của ông ta và ông ta đã chết (c.13-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-21 Đức Chúa Trời ở với những người trông cậy nơi Ngài, và Ngài khiến họ nên mạnh mẽ hơn (2 Sa-mu-ên 5:10; 1 Sử ký 11:9). So với Giê-rô-bô-am, A-bi-gia yếu hơn, nhưng ông đã chiến thắng bởi vì ông dựa vào Đức Chúa Trời. Mặt khác, Giê-rô-bô-am rời bỏ Đức Chúa Trời và dựa vào sức mạnh riêng của mình. Điều này dẫn đến sự thất bại của ông ta trước A-bi-gia. Cho dù một người đầy những khiếm khuyết và yếu đuối như A-bi-gia (1 Các vua 15:3), nếu anh ấy (chị ấy) dựa vào Đức Chúa Trời, người đó có thể được cứu khỏi những khó khăn như thế nào đi nữa đang bao quanh người (c.13). Bạn đang bị tuyệt vọng ư? Hãy tin cậy chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi!

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì sự cứu ban cho con khi con dựa vào Ngài –  cho dù con đã phạm bao nhiêu lầm lỗi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Nhã Ca 5-8

Bình Luận:

You may also like