Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Ra Khỏi Ba-By-Lôn

Ngày 08 – Ra Khỏi Ba-By-Lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 48:12-22

12 Hỡi Gia-cốp tức là Y-sơ-ra-ên mà Ta đã gọi, hãy nghe Ta! Ta là Đấng ấy; Ta là đầu tiên và là cuối cùng.13 Tay Ta đã đặt nền móng quả đất, tay phải của Ta đã giương các tầng trời; Khi Ta gọi, trời và đất đều đứng lên.

14 Tất cả các ngươi hãy tập hợp lại và lắng nghe! Ai trong số họ đã rao báo những điều nầy? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm hài lòng Ngài trong việc chống lại Ba-by-lôn, cánh tay người sẽ chống lại người Canh-đê.15 Ta, chính Ta đã phán và đã gọi người, Ta đã đem người đến, và người sẽ thành công trong đường lối mình.16 Hãy đến gần Ta và nghe điều nầy: từ ban đầu, Ta chưa từng nói cách bí mật. Ta đã ở đó từ lúc điều ấy xảy ra. Bây giờ, Chúa là Đức Giê-hô-va sai Ta đến cùng với Thần của Ngài.”

17 Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi. 18 Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi như sóng biển; 19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cháu ngươi nhiều như cát bụi. Danh của chúng sẽ không bị diệt, cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt Ta.”

20 Hãy ra khỏi Ba-by-lôn! Hãy trốn xa người Canh-đê! Hãy vui vẻ reo hò mà loan báo và công bố tin nầy, hãy truyền ra cho đến tận cùng cõi đất! Hãy nói: “Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Gia-cốp, là đầy tớ Ngài!”21 Khi Ngài dẫn họ qua sa mạc thì họ không khát; Vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ, Ngài chẻ vầng đá thì nước tuôn ra.

22 Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an.”

 

Suy ngẫm:

C.12-16 Chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời nói rằng, “hãy nghe” ba lần trong các câu 12, 14, và 16. Câu chuyện Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa phán bảo, đó là lời hứa giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ba-by-lôn qua vua Sy-ri xứ Ba-tư.

C.17-22 Nếu Y-sơ-ra-ên nghe Đức Chúa Trời ngay từ đầu, thì sẽ không có thảm kịch là dân sự bị bắt đi làm phu tù cho Ba-by-lôn. Nhưng Y-sơ-ra-ên đã bất tuân Đức Chúa Trời, mất đi đất đai của mình và sống làm phu tù nơi đất ngoại bang. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã giải phóng Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, Ngài cũng sẽ một lần nữa ban cho họ cơ hội được trở lại với Ngài và cứu họ ra khỏi Ba-by-lôn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời đã đến với Y-sơ-ra-ên, những người đang phải chịu làm phu tù cho Ba-by-lôn và bày tỏ chình mình Ngài “Ta là Đấng đó” (c.12). “Đấng đó” là Đức Chúa Trời công bố về chính mình Ngài, là Đấng đầu nhất và sau cùng, và là Đấng Sáng tạo của cả cõi vũ trụ (41:4). Điều này bày tỏ ý chí tối cao của Đức Chúa Trời muốn cứu dân Y-sơ-ra-ên tuyệt vọng và mất hết sức lực. Cho dù bạn đang ở trong một tình thế tuyệt vọng và không thể tự mình đứng lên được, hãy nghe Lời của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa, Đấng Cứu rỗi, nghe những lời Ngài phán với bạn.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, Đấng đã cứu con khỏi tội lỗi, xin hãy giúp con rao truyền Phúc âm về sự cứu rỗi khi con hát ngợi khen Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 40-42 

Bình Luận:

You may also like