Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Của Mọi Dân Tộc

Ngày 04 – Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Của Mọi Dân Tộc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 45:18-25

18 Vì Đức Giê-hô-va là Đấng đã sáng tạo các tầng trời, là Đức Chúa Trời đã tạo nên quả đất, Ngài làm ra và lập vững nó, chẳng phải sáng tạo để bỏ hoang nhưng làm nên để con người ở. Đấng ấy phán thế nầy: “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác!19 Ta không nói một cách bí ẩn, chẳng phán trong vùng đất tối tăm. Ta chẳng từng phán với dòng dõi Gia-cốp rằng: ‘Các ngươi tìm Ta là vô ích’ sao? Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng phán điều công chính, truyền dạy điều chân thật.”

20 Hỡi những người lánh nạn của các nước, hãy tập hợp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần! Những kẻ khiêng tượng gỗ, khấn vái với thần không cứu được ai, thật chúng không hiểu biết gì cả! 21 Vậy hãy loan báo, và hãy bảo chúng đến gần; Hãy bàn luận với nhau! Ai đã nói cho biết điều nầy từ trước? Ai đã tiên báo từ nghìn xưa? Chẳng phải chính Ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài Ta, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác, là Đức Chúa Trời công chính và là Cứu Chúa; Ngoài Ta, không có Đấng nào khác.22 Hỡi tất cả những ai ở các nơi tận cùng cõi đất, hãy quay về với Ta và được cứu rỗi! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. 23 Ta đã nhân danh chính Ta mà thề, lời công chính ra từ miệng Ta sẽ không bao giờ trở lại; Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ nhân danh Ta mà thề. 24 Người ta sẽ nói về Ta rằng: “Chỉ ở trong Đức Giê-hô-va mới có sự công chính và sức mạnh;” và người ta sẽ đến với Ngài. Mọi kẻ nổi giận cùng Ngài sẽ bị hổ thẹn. 25 Nhưng trong Đức Giê-hô-va, tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ được xưng công chính và được vinh quang.

Suy ngẫm:

C.18-19 Đức Chúa Trời tạo nên các tầng trời và đất bằng cách để nó bền vững cho con người có thể sống được. Đức Chúa Trời không ẩn mình với con người, nhưng bày tỏ chính mình Ngài qua những lời phán với sự công bình và sự chân thật.

C.20-25 Lý do Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài một cách tích cực đến thế chính là việc Ngài muốn con người quăng xa đi các thần tượng và quay trở lại với Ngài, để họ có thể được cứu. Những người đáp ứng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời sẽ được cứu và sẽ khoe về sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng những người khước từ Đức Chúa Trời sẽ phải quỳ gối trước Ngài và bị sẽ bị hổ thẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi Đức Chúa Trời phán truyền, Ngài không ẩn trong một nơi tối, nhưng Ngài phán với sự công chính và lẽ chân thật. Những người không biết Đức Chúa Trời, tuyên bố rằng Ngài giấu mình, nhưng Đức Chúa Trời không mang đến sự khó hiểu cho những người tìm kiếm Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình qua thiên nhiên và Ngài phán qua nhiều tôi tớ để bày tỏ chính Ngài (Hê-bơ-rơ 1:1; 1Giăng 1:1). Vì thế, chúng ta không cần những nơi kín dấu như một đường hầm hay một hang động để gặp Đức Chúa Trời, hoặc những phương cách bí mật để tìm kiếm sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ cần tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng ban cho đủ sự khôn ngoan và sự chắc chắn thông qua Lời đã được ghi lại của Ngài dành cho những người tìm kiếm Ngài.

Cầu nguyện: Cho dù là ở đây hay vào lúc tận cùng của thế giới, xin hãy giúp con sống đời sống của con làm chứng nhân cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 28-30

Bình Luận:

You may also like