Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Vĩ Đại Vô Đối Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Sự Vĩ Đại Vô Đối Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 40:12-31

12 Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển cả, lấy gang tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng cân bàn mà cân đồi? 13 Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và ai làm cố vấn cho Ngài để dạy Ngài điều gì?

14 Ngài đã hỏi ý kiến ai để được thông hiểu? Ai đã dạy cho Ngài đường công lý? Ai đã dạy Ngài tri thức và chỉ cho Ngài phương cách nhận thức? 15 Kìa, các nước giống như một giọt nước nhỏ trong thùng, giống như là một hạt bụi rơi trên cân; Nầy, Ngài nhấc các hải đảo lên như nhấc một vật nhỏ.16 Rừng Li-ban không đủ củi đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm tế lễ thiêu.

17 Trước mặt Ngài, mọi nước đều không là gì cả, Ngài xem chúng như trống không và hư vô. 18 Vậy, các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, lấy hình ảnh nào so sánh với Ngài được? 19 Khi người thợ đúc tượng thì thợ bạc lấy vàng bọc nó, và đúc những dây chuyền bằng bạc cho nó. 20 Người nghèo không lo nổi tượng đúc thì chọn gỗ không mục, và tìm thợ lành nghề để dựng một tượng thật vững chắc. 21 Các ngươi không biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Chẳng phải điều đó đã được dạy cho các ngươi từ ban đầu sao? Chẳng phải các ngươi đã hiểu quả đất được đặt nền móng sao? 22 Chính Ngài là Đấng ngự trên vòm che quả đất, và các cư dân trên đất giống như cào cào. Ngài là Đấng giương các tầng trời ra như cái màn và căng chúng ra như trại để ở. 23 Ngài làm cho các quan chức cao cấp ra như con số không, và làm cho các thẩm phán trên đất ra hư không. 24 Họ vừa mới được trồng, vừa mới được gieo, cây vừa mới châm rễ trong đất, thì Đức Giê-hô-va thổi hơi qua, và họ liền khô héo; Nầy, một cơn gió lốc đùa họ đi như rơm rác. 25 Đấng Thánh phán: “Các con so sánh Ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với Ta?” 26 Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã sáng tạo những vật nầy? Ngài là Đấng khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ, Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào, vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên của Ngài. 27 Vậy hỡi Gia-cốp, sao con nói; Hỡi Y-sơ-ra-ên, sao con than thở: “Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi”? 28 Con không biết sao? Con chưa nghe sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mỏi mệt, chẳng yếu sức; Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. 29 Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức. 30 Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Suy ngẫm:

C.12-26 Lý do khiến dân Y-sơ-ra-ên trở thành tù nhân của Ba-by-lôn là vì tội lỗi của họ, không phải vì Đức Chúa Trời yếu hơn hay kém khôn ngoan hơn các thần của Ba-by-lôn. Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, khôn ngoan nhất và có quyền tối thượng, vì thế, không thể đem Ngài ra so sánh với bất kỳ người nào hay hình tượng nào được. Nếu Đức Chúa Trời muốn, Ngài có thể ngay lập tức giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ba-by-lôn.

C.24-31 Đó là lý do tại sao cách duy nhất dân Y-sơ-ra-ên có thể sống được, là tin cậy và phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, hơn là nghi ngờ hay phủ nhận quyền năng của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Hình tượng là thứ mà con người tạo nên, vì thế không có bất cứ quyền năng gì. Nhưng có những người thờ lạy những hình tượng này, không có quyền lực hay ảnh hưởng gì và không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Những hình tượng mà bạn tạo ra trong đời sống mình là gì? Hãy suy nghĩ một cách cẩn thận xem có phải sự vinh quang của Đức Chúa Trời từng bị gián đoạn bởi những hình tượng này hay không.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy để đời sống con được đầy dẫy sự tin cậy nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 1-3

Bình Luận:

You may also like