Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Những Người Hầu Việc Trung Tín Của Đức Chúa Trời

Ngày 14 – Những Người Hầu Việc Trung Tín Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 8:16-24

16 Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã đặt vào lòng Tít mối quan tâm nhiệt thành như tôi có với anh em; 17 vì chẳng những anh ấy nhận lời yêu cầu của chúng tôi mà chính anh ấy cũng hăng hái tự nguyện đến thăm anh em. 18 Chúng tôi cũng cử một anh em cùng đi với Tít, đây là người được tất cả các Hội Thánh khen ngợi về công tác rao giảng Tin Lành. 19 Không những thế, người ấy cũng được các Hội Thánh chỉ định đi với chúng tôi trong công tác từ thiện nầy, là công việc mà chúng tôi đang tiến hành, vì vinh quang của chính Chúa và để biểu lộ lòng nhiệt thành của chúng tôi. 20 Chúng tôi thận trọng để tránh bất cứ lời than phiền nào về cách sử dụng số tiền quyên góp lớn lao nầy. 21 Vì chúng tôi cố gắng làm điều tốt đẹp, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cả trước mặt người ta nữa. 22 Chúng tôi cũng cử một anh em chúng tôi cùng đi với họ; đây là người chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần và thấy có lòng nhiệt thành trong nhiều vấn đề; nhưng hiện nay anh ấy càng nhiệt thành hơn nữa, vì anh ấy rất tin tưởng anh em. 23 Về phần Tít, anh ấy là người đồng sự và là người cùng cộng tác với tôi để giúp đỡ anh em; còn hai anh em kia là sứ giả của các Hội Thánh, và vinh quang của Đấng Christ. 24 Vì vậy, trước mặt các Hội Thánh, anh em hãy chứng tỏ tình yêu thương của anh em cũng như niềm tự hào của chúng tôi về anh em.

Suy ngẫm

C.19–22 Do chúng tôi  phục vụ… do chúng tôi quản lý. Đây là cùng một câu được dùng trong 3:3 để mô tả chức vụ giao ước mới bởi Đức Thánh Linh của Phao-lô (“được chúng tôi chuyển đi”), bày tỏ rằng việc quyên góp tiền cho những người đang khó khăn ở Giê-ru-sa-lem là một phần quan trọng của chức vụ sứ đồ rao truyền Phúc âm.

C.20 Để không ai có thể đổ lỗi cho chúng tôi. Khi Phao-lô chuyển quà lên Giê-ru-sa-lem, ông sẽ được tháp tùng bởi một nhóm những người có tiếng vì sự thanh liêm của mình. Sự hiện diện của họ sẽ đảm bảo sự xác nhận của công chúng về những món quà và cũng có được sự bảo vệ khỏi những tên cướp (Xem Công Vụ Các Sứ Đồ 11:29-30; 12:25; 20:3).

C.16-24 Để nhận được những của dâng từ Hội Thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô đã gửi Tít, một người anh em, “người có tiếng trong vòng các hội thánh vì sự rao giảng Phúc âm”, và một người anh em khác “sốt sắng trong nhiều việc” vì chức vụ. Lý do Phao-lô thận trọng đối với những người ông sai đến Cô-rinh-tô là do ông muốn công việc tiến triển mà không có sự hiểu lầm nào để làm “việc đáng trọng không chỉ trước Chúa, mà cả trước con người nữa”, bởi vì thực hiện chức vụ giúp đỡ là một việc tốt phải thực hiện (c.16-22). Những người Phao-lô chọn, được các hội thánh tin cậy và họ có thể được gọi là “một sự vinh hiển cho Đấng Christ”. Vì thế, hội thánh cần tiếp nhận những người hầu việc trung tín này như những người làm công và những sứ giả của Đức Chúa Trời (c.23-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đối với những người sẽ làm việc vì những mục vụ có tầm quan trọng hơn ở trong một cộng đồng đức tin địa phương, hội thánh cần thử thách họ cẩn trọng hơn trước khi cắt cử họ. Thêm vào đó, quan trọng là người thích hợp được đặt vào đúng vị trí theo như nhân cách, đức tin, ân tứ, và tài năng của họ. Hãy cầu nguyện để hội thánh của bạn chỉ định được những người thích hợp cho chức vụ phù hợp, và để họ sẽ phục vụ như những người hầu việc trung tín của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy dấy lên những người đồng công trung tín của Ngài để làm những chức vụ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Các Vua 21-25

Bình Luận:

You may also like