Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Lời Cầu Nguyện Từ Biệt – Cho Các Môn Đồ Ngài

Ngày 22 – Lời Cầu Nguyện Từ Biệt – Cho Các Môn Đồ Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 17:9-19

9 Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà Con cầu xin đâu, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con, vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì của Con là của Cha, tất cả những gì của Cha là của Con; và qua họ, Con được tôn vinh. 11 Con không còn ở thế gian nữa, Con về với Cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Cha Thánh ơi! Xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ có thể trở nên một như Chúng Ta. 12 Trong lúc còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, không để mất một ai, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 13 Nhưng bây giờ Con về với Cha, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để sự vui mừng của Con được đầy trọn trong chính họ. 14 Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15 Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. 18 Như Cha đã sai Con vào thế gian thì Con cũng sai họ vào thế gian. 19 Con hiến dâng chính mình vì họ, để họ cũng được thánh hóa trong chân lý.       

Suy ngẫm

C.11 “Con không còn ở thế gian nữa”. Xem trang 52 của sách này C.16:28. “Xin giữ gìn họ” Chúa Jêsus cầu nguyện rằng những người đã được ban cho Ngài một cách đặc biệt sẽ được giữ gìn cho đến cuối cùng (bảo vệ, giữ gìn khỏi việc chối Chúa). Và vì chính Jêsus, Đấng làm hòa cho các môn đồ, thì lời cầu nguyện của Ngài chắc chắn là được trả lời.

C.12 “ứng nghiệm”. Dù sự phản bội của Giu-đa đã xảy ra trong sự ứng nghiệm của Kinh Thánh. Đoạn trước chủ yếu là Thi Thiên 41:9 (áp dụng đối với Chúa Jêsus trong Giăng 13:8). Các phần Kinh Thánh đã ứng nghiệm qua Giu-đa là Thi Thiên 69:25 và 109:8 (cả hai phần này được trích dẫn trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:20).

C.9-12 Chúa Jêsus cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho các môn đồ Ngài, những người còn ở lại thế gian trở nên một. Như Cha (Đức Chúa Trời) và Con (Chúa Jêsus) là một, vì thế, các môn đồ cũng phải là một. Bằng việc trở nên một, họ cũng sẽ chia sẻ và kinh nghiệm mối quan hệ của Cha và Con (c.9-11). Chúa Jêsus cầu nguyện thêm nữa xin Đức Chúa Trời bảo vệ họ khỏi kẻ ác. Các môn đồ có Lời mà Chúa Jêsus ban cho họ, nhưng thế gian sẽ ghét họ vì theo Chúa Jêsus. Cho nên họ không thể sống trong thế gian này nơi ghét họ, mà không sa ngã vào điều ác, trừ khi họ có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời (c.12-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cộng đồng của chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn khi chúng ta trở nên một  trong Lời mà Chúa đã ban cho chúng ta, và bởi niềm vui đó, chúng ta sẽ chiến thắng các nan đề mà chúng ta phải đối mặt trong thế gian này. Hãy tìm kiếm những cách để hiệp một trong cộng đồng mà bạn phục vụ (ví dụ như Hội Thánh) và dâng chính mình cho những điều này để bạn nuôi dưỡng sự hiệp một. Bắt đầu từ hôm nay, hãy cố gắng đưa vào thực hành.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy dùng con để giúp hiệp một trong cộng đồng của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 27-29

Bình Luận:

You may also like