Home Dưỡng Linh Tình Yêu Của Chúa – Phần 4: Tình Yêu Của Chúa Là Sự Sáng Của Ngài

Tình Yêu Của Chúa – Phần 4: Tình Yêu Của Chúa Là Sự Sáng Của Ngài

by AdrianChua
30 đọc

Rô-ma 5:5 – “và hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Ðức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta.” (BD2011)

Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta biết rằng chúng ta có được tình yêu của Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh ở trong chúng ta.

2 Cô-rinh-tô 4:6 – “Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: ‘Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,’ đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Giê-xu Christ.

Ở đây, Kinh Thánh nói về ánh sáng hiện đang chiếu rọi trong lòng chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ để cho chúng ta hiểu biết về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tình yêu và sự sáng phải chăng là cùng một sức mạnh thuộc linh? Hay chúng là những sức mạnh thuộc linh khác nhau nhưng bổ sung cho nhau? Vì mỗi cái đều có tác động riêng biệt trong đời sống của chúng ta; cái trước giúp cho sự phát triển nhân cách và cái sau cung cấp sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Nếu đây là cùng một sức mạnh thuộc linh, thì tính cách liên kết trực tiếp với sự hiểu biết và sự mặc khải.

Tăng trưởng trong Tình Yêu là tăng trưởng trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5 – “Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.

1 Giăng 4:8 – “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Khi chúng ta đọc thư tín thứ nhất của Giăng một cách cẩn thận, thì có vẻ như vị Sứ-đồ này đang miêu tả cách mà ánh sáng và tình yêu thương được thể hiện như thể chúng là cùng một loại sức mạnh thuộc linh đang vận hành trong chúng ta vậy.

1 Giăng 2:9-10 – “Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm.

Đặc biệt trong phân đoạn Kinh Thánh này, dường như tình yêu và sự sáng được xem là một; ở trong sự hiện diện của cái này cũng là ở trong sự hiện diện của cái kia. Sứ-đồ Giăng nói rõ rằng ai yêu anh em mình thì ở trong sự sáng và ai ghét anh em mình thì đi trong sự tối tăm. Vậy, theo Kinh Thánh, sự sáng tương đương với tình yêu thương.

Bước đi trong Sự Sáng là bước đi trong Tình Yêu Thương

Do đó, trừ khi chúng ta lớn lên trong tình yêu thương, chúng ta không thể tăng trưởng trong sự hiểu biết và có được sự mặc khải về Kinh Thánh cũng như Đường Lối của Ngài. Vì tình yêu và sự sáng có liên quan với nhau, nên việc từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời cũng giống như từ chối sự sáng của Ngài. Do đó, sự tối tăm thuộc linh sẽ gắn liền với bước đi của chúng ta.

Khả năng của chúng ta để được dự phần vào thần tính của Đức Chúa Trời cũng được đo bằng mức độ của sự sáng và tình yêu. Khi chúng ta bước đi trong sự không tha thứ và cay đắng, chúng ta đang đi trong sự tối tăm và do đó tự giới hạn mình khỏi việc nhận được sự mặc khải. Và vì tình yêu và sự sáng là một sức mạnh thuộc linh, nên tình yêu vĩ đại nhất sẽ tạo ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Tăng trưởng trong Sự Sáng là tăng trưởng trong Tình Yêu

Thi-thiên 119:105 – “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.

Vì Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối của chúng ta, nên cũng chính Lời này sẽ là sự củng cố cho tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Nếu việc lớn lên trong tình yêu thương giúp chúng ta bước đi trong sự sáng, thì việc lớn lên trong Lời Chúa cũng cho chúng ta bước đi trong tình yêu thương. 

Giăng 15:10 – “Nếu các con vâng giữ các điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài.

Chúa Giê-xu nói rõ rằng việc vâng giữ Lời Ngài cũng sẽ khiến chúng ta ở trong tình yêu thương của Ngài. Vâng giữ các điều răn của Ngài có nghĩa là vâng theo sự dạy dỗ của Lời Ngài, thực hành lời dạy đó và áp dụng nó một cách thiết thực trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta.

Giăng 14:21-24 – “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta… Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta… Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ các lời Ta…

Cuối cùng, Chúa Giê-xu một lần nữa nói rằng cách chúng ta liên hệ với Lời của Đức Chúa Trời là một dấu hiệu cho thấy chúng ta yêu mến Ngài nhiều như thế nào. Do đó, nếu chúng ta thực sự muốn lớn lên trong bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải siêng năng để lớn lên trong Lời. Không chỉ là kiến thức về Lời Chúa, mà còn là vâng giữ và sống theo Lời ấy!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like