Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Lời Cầu Nguyện Từ Biệt – Cho Chính Ngài

Ngày 21 – Lời Cầu Nguyện Từ Biệt – Cho Chính Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 17:1-8

1 Khi phán những lời nầy xong, Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên trời và thưa rằng: “Cha ơi! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha. 2 Vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con. 3 Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cha đã sai đến. 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho Con làm. 5 Cha ơi! Bây giờ, xin lấy vinh quang Con vốn có với Cha trước khi tạo dựng thế gian mà tôn vinh Con trước mặt Cha.

6 Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con từ giữa thế gian nầy. Họ thuộc về Cha, Cha ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. 7 Bây giờ, họ biết rằng tất cả những gì Cha đã ban cho Con đều đến từ Cha. 8 Vì Con đã ban cho họ những lời Cha đã ban cho Con. Họ đã tiếp nhận, biết Con thật đến từ Cha và tin rằng Cha đã sai Con.   

Suy ngẫm

C.1 Giờ đã đến. Xem trang 56 của sách TKHN tháng 1-2 chép trong Giăng 2:4, 7:30. Lời cầu nguyện tôn vinh mở đầu của Con Ngài,  nhấn mạnh một lời công bố đến thần tính, vì Cựu Ước xác nhận rằng Đức Chúa Trời sẽ không nhường vinh quang Ngài cho ai khác (Ê-sai 42:8, 48:11; Giăng 3:16-18). Như thường lệ trong sách Giăng, Đức Chúa Trời được tôn vinh một cách đặc biệt qua thập tự giá của Đấng Christ.

C.3 Nhận biết Ngài ngụ ý một mối quan hệ mất thiết, mà thực tế được bày tỏ việc nhận biết Đức Chúa Trời như một người. Rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, được xác nhận là tối cao trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4 (Giăng 5:20). Chúa Jêsus lần lượt là Con được Đức Chúa Trời sai xuống (Giăng 1:14, 18; 3:16, 18) và con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời (c.14:6).

C.1-8 Chúa Jesus thỉnh cầu Đức Chúa Trời tôn vinh Ngài. Ý nghĩa của lời cầu nguyện như thế hàm ý rằng Chúa Jêsus đã sống một đời sống làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã không đánh mất bất kỳ ai trong những người mà Đức Chúa Trời đã sai đến cho Ngài và ban cho họ sự sống đời đời. Chính qua đời sống của Chúa Jêsus mà ý muốn của Đức Chúa Trời đã đã được hoàn thành một cách toàn diện, bày tỏ sự dư dật của vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus chỉ là một người bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời trong suốt đời sống Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tâm điểm của đời sống và chức vụ Chúa Jêsus là bày tỏ đặc tính của Đức Chúa Trời. Mọi người thấy Đức Chúa Trời qua sự hiện thân của Chúa Jêsus (Giăng 1:18). Và qua Lời và phép lạ của Chúa Jêsus, mọi người nhận biết Cha trên thiên đàng. Theo đúng nghĩa, hãy nhớ rằng chúng ta phải luôn luôn bày tỏ Đức Chúa Trời qua lời nói và đời sống của chúng ta vì chúng ta tin Chúa Jêsus và chúng ta phải trở thành một Jêsus nhỏ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy để con bước trên con đường của Chúa Jêsus để con có thể trở thành một Jêsus nhỏ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 24-26

Bình Luận:

You may also like