Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Vì Là Ngày Đó

Ngày 29 – Vì Là Ngày Đó

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 9:1-12

1 Đang khi đi đường, Đức Chúa Jêsus thấy một người mù từ lúc mới sinh. 2 Các môn đồ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người nầy hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra đã bị mù?” 3 Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải vì anh nầy, hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. 4 Lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai Ta; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.” 6 Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước bọt hòa thành bùn và bôi vào mắt người mù, 7 rồi bảo anh ta: “Hãy đi và rửa nơi hồ Si-lô-ê” (từ nầy có nghĩa là “được sai đi”). Vậy, anh ta đi và rửa, rồi trở lại thì thấy được. 8 Láng giềng và những người trước đây đã thấy anh ăn xin, nói rằng: “Đây có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó không?” 9 Người thì nói: “Đúng là anh ta”; kẻ lại bảo: “Không phải, nhưng là một người nào đó giống anh ta.” Còn anh ta nói: “Chính tôi đây.” 10 Họ hỏi anh ta: “Thế thì, làm sao mắt anh lại mở ra được?” 11 Anh đáp: “Một người tên là Jêsus đã hòa bùn bôi vào mắt tôi, và bảo tôi hãy đi đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Vậy tôi đã đi, rửa và thấy được.” 12 Họ lại hỏi: “Ông ấy ở đâu?” Anh đáp: “Tôi không biết.”

SUY NGẪM

C.3 “Ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.” chỉ ra rằng Đức Chúa Trời, với sự màu nhiệm và khôn ngoan quan phòng của Ngài, đôi khi cho phép con cái Ngài trải qua những khó khăn và đau khổ để họ có thể trải nghiệm lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời giải phóng họ.

C.6 Chưa rõ lý do tại sao Chúa Jêsus trộn bùn và đặt nó trên đôi mắt của người đàn ông. Có thể điều này gợi liên tưởng đến hoạt động sáng tạo Đức Chúa Trời trong Sáng thế ký 2:7 (xem Giăng 20:22): Đấng Sáng Tạo đang tái sáng tạo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người gặp Chúa Jêsus và được Ngài chữa lành khỏi tình trạng mù lòa đã công khai làm chứng về Chúa Jêsus. Có ai đó mà bạn biết thuộc linh đang bị mù vì không biết Chúa Jêsus không? Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ Chúa Jêsus với họ?

Cầu nguyện: Hãy giúp những người bị mù thuộc linh, không thể thấy Chúa Jêsus được mở mắt ra.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê Vi Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like