Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Chúa Jêsus Vĩ Đại Hơn Áp-Ra-Ham

Ngày 28 – Chúa Jêsus Vĩ Đại Hơn Áp-Ra-Ham

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 8:42-59

42 Ngài bảo họ: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương Ta; vì Ta ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến, bởi Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta. 43 Tại sao các ngươi không thể hiểu điều Ta nói? Vì các ngươi không thể nghe được lời của Ta. 44 Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người, và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. 45 Nhưng vì Ta nói chân lý nên các ngươi không tin Ta. 46 Có ai trong các ngươi kết tội Ta được không? Nếu Ta nói chân lý, sao các ngươi không tin Ta? 47 Ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không nghe, vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.” 48 Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi nói Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng lắm sao?” 49 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn vinh Cha Ta, còn các ngươi thì làm nhục Ta. 50 Ta không tìm vinh quang cho riêng mình; đã có Đấng tìm điều ấy và xét đoán. 51 Thật, Ta bảo thật các ngươi, nếu người nào giữ lời Ta thì sẽ không bao giờ thấy sự chết.” 52 Những người Do Thái nói: “Bây giờ, chúng tôi biết rõ Thầy bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết, các nhà tiên tri cũng vậy; thế mà Thầy nói: ‘Nếu người nào giữ lời Ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ 53 Có phải Thầy vĩ đại hơn Áp-ra-ham, tổ phụ chúng tôi, là người đã chết rồi chăng? Các nhà tiên tri cũng đã chết! Thầy tự cho mình là ai?” 54 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh mình thì vinh quang của Ta chẳng ra gì. Chính Cha tôn vinh Ta, Ngài là Đấng các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của mình. 55 Các ngươi không biết Ngài nhưng Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta thật biết Ngài và giữ lời Ngài. 56 Cha các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng mong được thấy ngày của Ta; người đã thấy và mừng rỡ.” 57 Những người Do Thái nói: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham!” 58 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.” 59 Họ liền nhặt đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus lánh đi, và ra khỏi đền thờ.

SUY GẪM

C.42-44 Phản ứng của họ với Chúa Jêsus cho thấy họ không thật là con cái Chúa, nhưng con cái ma quỷ. Hàm ý rõ ràng rằng không phải tất cả mọi người sùng đạo tin kính là con cái Đức Chúa Trời – thậm chí cả người dân Do Thái từ chối Chúa Jêsus cũng không – nhưng chỉ những người tin Chúa Jêsus là Đấng Mê-si mà thôi.

C.44 Ma quỷ là kẻ giết người ngay từ ban đầu: nghĩa là, maquỷ xúi giục Ca-in giết A-bên (xem I Giăng 3:15). Hắn không đứng trong chân lý, nghĩa là, lẽ thật không phải là vương quốc mà hắn ta sống và hành động và suy nghĩ trong đó. Hắn là cha đẻ của sự dối trá: sự sa ngã, ma quỉ ngang nhiên nói những điều mâu thuẫn với lời Chúa (Sáng Thế Ký 3:3-4; tham khảo Sáng Thế Ký 2:17).

C.42-47 Chúa Jêsus lên án người Do thái là con cái của ma quỷ, những kẻ muốn làm theo lệnh của ma quỷ. Nếu họ là con cái của Đức Chúa Trời thì họ sẽ yêu mến Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời và hiểu Lời Ngài. Nhưng họ đã không hiểu Lời của Chúa Jêsus và hoàn toàn không tin Ngài; vì thế họ cố để giết Ngài.

C.48-50 Bất chấp có nhiều sự hiểu biết sai trật và lòng căm thù của nhiều người Do thái đối với Chúa Jêsus và sự dạy dỗ của Ngài, Chúa Jêsus vẫn trung thành trong mối quan hệ mật thiết với Cha Ngài và tiếp tục dạy dỗ mọi người chân lý về Cha Ngài. Chúa Jêsus đã làm điều này bởi vâng theo ý muốn của Cha Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người Do thái là những người để ý đến Lời của Chúa Jêsus, đã khước từ Lời ấy vào lúc cần quyết định và cố ném đá Chúa Jêsus (c.59). Họ đã không tiếp nhận chân lý thuộc linh sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời, mà bị lừa dối bởi sự ngu dốt nông cạn. Tôi có nỗ lực để nhận biết Đức Chúa Trời và Lời Ngài cách sâu sắc và vâng theo Lời ấy không?

Cầu nguyện: Dù mắt con không thấy Chúa Jêsus; nhưng xin hãy để con tin là Jêsus đang sống và luôn luôn ở cùng con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 39-40v

Bình Luận:

You may also like