Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Những Môn Đồ Thật Và Môn Đồ Giả

Ngày 27 – Những Môn Đồ Thật Và Môn Đồ Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 8:31-41

31 Vậy, Đức Chúa Jêsus nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. 32 Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” 33 Những người Do Thái nói: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ ai, sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?” 34 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35 Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. 36 Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. 37 Ta biết các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi lại tìm cách giết Ta, vì lời Ta không có chỗ trong các ngươi. 38 Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha Ta, còn các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha mình.”

39 Họ trả lời: “Cha chúng tôi là Áp-ra-ham.” Đức Chúa Jêsus nói: “Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham thì phải làm những điều Áp-ra-ham đã làm. 40 Nhưng bây giờ các ngươi tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi chân lý nghe được từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã không làm những việc như thế. 41 Các ngươi làm những công việc của cha mình.” Họ nói: “Chúng tôi không phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.”

SUY GẪM

C.31 “Niềm tin” của họ được chứng minh là sai lầm trong suốt câu chuyện (xem các câu 33-47). “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta” có nghĩa là tiếp tục tin vào những gì Chúa Jêsus đã nói và bước đi trong sự vâng phục Ngài. Câu này cho thấy rằng việc tiếp tục tin tưởng Chúa Jêsus và vâng lời Ngài là một trong những thử thách để kiểm tra xem ai thực sự là môn đệ của Ngài.

C.34 “nô lệ cho tội lỗi” có nghĩa là không thể thoát khỏi các hành vi tội lỗi mà không cần sự giúp đỡ của Chúa Jêsus để giải phóng cho một con người (xem Giăng 8:36). 8:36 Giải thoát bạn khỏi tội lỗi và quyền lực kiểm soát cuộc sống của tội lỗi (và có lẽ cũng từ ảnh hưởng kèm theo của các hoạt động ma quỷ, như Chúa Jêsus đề cập đến trong câu 44).

C.31-32 Chúa Jêsus phán nếu người nào cứ ở trong lời Ngài thì là môn đồ thật của Ngài; và những người giữ sự dạy dỗ của Ngài sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng họ.

C.33-41 Chúa Jêsus đã chỉ ra rằng người Do thái tự hào vì họ là con cháu của Áp-ra-ham, nhưng họ đã không thực hành những việc làm của ông. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nhưng họ không tin Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời. Thực tế, họ đã giết Ngài. Nếu người Do thái là con cháu thật của Áp-ra-ham thì họ nên lắng nghe Chúa Jêsus, Đấng được Đức Chúa Trời gửi đến cho họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người Do thái là những kẻ đã cố giết Chúa Jêsus, Đấng mà Áp-ra-ham đã thấy và tin, là những hậu tự nông cạn của Áp-ra-ham. Khi tôi thấy trái của đời sống tôi hôm nay, trái đó có bày tỏ một cách rõ ràng Đấng mà tôi thuộc về không? Có bất kỳ dấu hiệu nào trong đời sống tôi là tôi thuộc về Chúa Jêsus không?

Cầu nguyện: Xin hãy để con làm đầy một cách trọn vẹn đời sống của con bằng Chúa Jêsus, không phải bề ngoài là bề trong.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 36-38

Bình Luận:

You may also like