Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Chúa Jêsus, Ánh Sáng Của Thế Gian

Ngày 25 – Chúa Jêsus, Ánh Sáng Của Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 8:12-20

12 Đức Chúa Jêsus lại nói với dân chúng rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” 13 Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Thầy không đáng tin.” 14 Đức Chúa Jêsus đáp: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình đi nữa thì lời chứng của Ta vẫn đáng tin, vì Ta biết mình từ đâu đến và đang đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và đang đi đâu. 15 Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai hết. 16 Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng Cha là Đấng đã sai Ta. 17 Trong luật pháp của các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người là xác thực. 18 Ta tự làm chứng cho mình, và Cha là Đấng đã sai Ta cũng làm chứng cho Ta.” 19 Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta thì cũng biết Cha Ta nữa.”

20 Đức Chúa Jêsus phán những lời nầy tại nơi đặt các thùng tiền dâng, lúc đang giảng dạy trong đền thờ. Nhưng không ai bắt Ngài vì giờ Ngài chưa đến.

SUY GẪM

C.15 Theo xác thịt. Đó là, theo sự hiểu biết tự nhiên và các tiêu chuẩn con người của thế giới này. Khi Chúa Jêsus nói: ” ta thì không xét đoán người nào hết“ Ngài muốn nói rằng trong chức vụ trên trần thế của mình, Ngài không đến như là Đấng phán xét thế gian, nhưng là Đấng Cứu Rỗi thế gian (xem 3:17; 12:47). Tuy nhiên, việc Chúa Jêsus đến, bản thân nó đã tạo nên cơ sở cho việc phân chia và do đó ” phán xét” theo một nghĩa khác (xem 3:19; 9:39), và một thời gian sau Chúa Jêsus sẽ đến để phán xét toàn bộ thế giới (xem 5:22, 27, 29; 12:48). Trong ý nghĩa khác, “phán xét” có nghĩa là “đánh giá một cách đúng đắn,” Chúa Jêsus đã đánh giá đúng đắn các sự kiện và con người trong suốt chức vụ trần gian của Ngài (xem 5:30; 7:24; 8:16, 26).

C.12-18 Trong Lễ Đền Tạm, đèn được thắp bởi những người nữ để nhớ lại trụ lửa đã dẫn dắt dân y-sơ-ra-ên trong lúc ở Ai-cập. Xét đến điều này, Chúa Jêsus đã công bố rằng Ngài là ánh sáng của thế gian và là ánh sáng của sự sống. Chúa Jêsus là sự sáng thật cho những người đang ở trong sự tối tăm thuộc linh.

C.20 Như Chúa Jêsus là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời thì không có cách nào để nhận biết Đức Chúa Cha mà không biết Chúa Jêsus (c19). Chúa Jêsus biết thời điểm đã định trước và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Jêsus vâng theo sự hoạch định của Đức Chúa Trời, Ngài không ngừng dạy dỗ dù cho sự sống của Ngài bị đe dọa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cách để nhận biết rõ Đức Chúa Trời là nhận biết Chúa Jêsus. Nỗ lực bạn làm để nhận biết Chúa Jêsus là gì? Hãy làm hết sức mình để nhận biết Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhận biết Chúa Jêsus một cách sâu sắc hơn nữa.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 30-32

Bình Luận:

You may also like