Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Môn Đồ Thật

Ngày 19 – Môn Đồ Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 6:60-71

60 Nhiều môn đồ của Ngài nghe điều nầy thì nói: “Lời nầy khó quá, ai mà nghe được?” 61 Nhưng Đức Chúa Jêsus tự biết các môn đồ đang xầm xì về điều nầy nên nói rằng: “Điều nầy làm cho các con vấp phạm sao? 62 Vậy, nếu như các con thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở trước kia thì sao? 63 Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống. 64 Nhưng có vài người trong các con không tin.” Vì ngay từ đầu, Đức Chúa Jêsus đã biết ai là những người không tin và ai là kẻ phản Ngài. 65 Ngài lại nói: “Vì vậy, Ta đã bảo các con rằng nếu Cha không ban cho thì không ai có thể đến với Ta được.”

66 Từ lúc ấy, nhiều môn đồ thối lui, không theo Ngài nữa. 67 Đức Chúa Jêsus nói với mười hai môn đồ: “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?” 68 Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. 69 Chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 70 Đức Chúa Jêsus đáp: “Chẳng phải Ta đã chọn các con là mười hai môn đồ sao? Thế mà một người trong các con là quỷ?” 71 Ngài nói về Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, là một trong mười hai môn đồ; chính người nầy về sau sẽ phản Ngài.

SUY GẪM

C.63 Xác thịt (nghĩa là bản chất của con người bao gồm cả cảm xúc, ý chí, và trí tuệ) hoàn toàn không có khả năng tạo ra đời sống tâm linh đích thực (xem Rô-ma 7:14-25), điều này chỉ có thể được thực hiện bằng tâm linh. Nhưng Đức Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trong và qua những lời Chúa Jêsus nói, và những lời đó là sự sống và tâm linh với ý nghĩa rằng Ngài làm việc trong thế giới tâm linh không thấy được và đánh thức đời sống tâm linh đích thực. Nhiều người trong số các môn đồ đầu tiên không phải là môn đệ chân chính của Đấng Christ, vì họ đã thối lui. Ban đầu “đức tin” của họ không chân thành và họ có lẽ đi theo Chúa Jêsus chỉ vì những lợi ích vật chất chất Ngài đã ban, chẳng hạn như chữa bệnh và hóa thực phẩm lên nhiều.

C.60-65 Giữa vòng các môn đệ của Chúa Jêsus, một số người đã không hiểu những lời này của Chúa Jêsus và bối rối. Rồi Chúa Jêsus giải thích rằng sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh là cần thiết để hiểu được lời Ngài.

C.66-71 Nhiều môn đồ là những người không hiểu Lời của Chúa Jêsus đã bỏ Ngài. Chúa Jêsus đã biết điều này và Ngài còn biết rằng một trong mười hai môn đồ mà Ngài chọn sẽ bỏ và phản bội Ngài. Dù Ngài chọn mười hai sứ đồ, thì Ngài cũng không loại bỏ khả năng là một trong số họ sẽ phản Ngài. Trong việc làm này, Chúa Jêsus có hy vọng môn đồ sẽ phản Ngài sẽ ăn năn và sẽ có cơ hội để có được sự sống đời đời không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời vượt trên sự hiểu biết của loài người. Con người thọ tạo và xấu xa không thể hiểu tất cả mọi điều về Đức Chúa Trời. Một môn đồ thật, dù họ không hiểu mọi điều về Đức Chúa Trời nhưng không bỏ Ngài mà tin cậy và xưng nhận Đức Chúa Trời qua đức tin. Thỉnh thoảng bạn có bối rối trong việc hiểu lời của Chúa Jêsus không? Ngay cả khi chúng ta không hiểu thì hãy cứ tin cậy và xưng nhận Đức Chúa Trời qua đức tin.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con hiểu được Lời Đức Chúa Trời và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 12-14

Bình Luận:

You may also like