Home Bài Viết Khích Lệ Mục Sư

Khích Lệ Mục Sư

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bạn có tham dự vào một Hộ-thánh không? Nếu có. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời đã đặt một người vào trong đời sống của bạn để rèn tập bạn về sự công chính và nói lên sự thật. Ông ta làm công việc này ngay cả khi bạn không muốn nghe đến nó. Bạn được ban ơn để có một mục-sư là người yêu thương và chăm sóc phần tâm-linh của bạn. Mục-sư cũng cần biết sự quan tâm của bạn đến ông ta nữa.

Nhiều người đi nhà thờ bỏ qua việc khích lệ vị mục-sư. Nhưng chăm sóc cho ông là phần vụ trong thân thể của Đấng Christ. Trong thư thứ nhì gửi Ti-mô-tê, sứ-đồ Phao-lồ lập mẫu về cách thức để chúng ta khích lệ người chăn bày:

Trước hết, hãy nói với mục sư của mình là bạn khen ngợi ông. Không có gì nâng dậy trái tim một người nhiều hơn là được biết có một người khác đang chăm nom đến. Chắc chắn lời nói có giá trị, nhưng hành động càng nói lên mạnh mẽ hơn. Vì vậy hãy tìm các cách thức để bày tỏ tình yêu thương với người giảng đạo của mình.

Thứ nhì, hãy diễn đạt lòng tín nhiệm vào vị mục-sư. Hãy cho ông biết rằng bạn nhận biết sự chân thành của đức tin ông và cảm kích lòng cam kết của ông để nói ra các sự thật trong kinh thánh.

Thú ba, hãy xác nhận sự kêu gọi của Thiên Chúa trên đời sống ông và làm việc với vị mục-sư của mình. Hãy đáp ứng lại ông trong cách thức để bày tỏ rằng bạn hiểu ông được kêu gọi để chăn bày và có tay Đức Chúa Trời ở cùng ông. Và, nếu bạn kinh nghiệm việc Thiên Chúa đang hành động qua ông thì hãy nói cho ông biết.

Trên hết mọi sự là hãy cầu nguyện cho vị mục-sư của mình. Đừng cho rằng đã có nhiều người khác trong hội-thánh cầu nguyện hay cho rằng một nhà lãnh đạo tâm linh thì không cần sự cầu nguyện. Sự thật là ngược lại. Ma quỷ muốn ngăn chận việc chăn bày hiệu quả. Bạn có thể phụ giúp bảo vệ người mục sư yêu thương bạn.

Theo Dr. Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like