Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Vai Phụ Xuất Sắc

Ngày 02 – Vai Phụ Xuất Sắc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 1:19-28              

19 Đây là lời chứng của Giăng: Khi những người Do Thái phái các thầy tế lễ và người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông rằng: “Ông là ai?” 20 thì ông thẳng thắn tuyên bố, không úp mở gì cả. Ông nói: “Tôi không phải là Đấng Christ.” 21 Họ lại hỏi: “Vậy thì ông là ai? Có phải là Ê-li không?” Ông đáp: “Không phải.” “Thế ông có phải là nhà tiên tri không?” Ông trả lời: “Không phải.” 22 Họ nói: “Thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai?” 23 Ông trả lời: “Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc: ‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’, như lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói.”

24 Những người được phái đến thuộc nhóm Pha-ri-si, 25 hỏi ông rằng: “Nếu ông không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là nhà tiên tri, vậy thì tại sao ông lại làm báp-têm?” 26 Giăng đáp: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết; 27 Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở quai dép Ngài.” 28 Những việc nầy xảy ra tại Bê-tha-ni bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

SUY NGẪM

C.19 “Người Do Thái” là một cụm từ được sử dụng 68 lần trong văn bản tiếng Hy Lạp của Giăng, đôi khi mang ý nghĩa trung lập (2:6) hay tích cực (4:22), nhưng thường xuyên sử dụng để đề cập đến những người Do Thái thù địch với Chúa Jêsus trong vòng các lãnh đạo Do Thái và người dân thường đi theo họ. Cụm từ này thường không chỉ về tất cả mọi người Do Thái, bởi Chúa Jêsus và Giăng Báp-tít cũng là người Do Thái, tác giả Giăng cũng vậy. Giăng muốn các độc giả người Do Thái trong thời của mình nhận ra rằng việc nhiều lãnh đạo Do Thái chống đối Chúa Jêsus có nguồn gốc ngay từ những ngày đầu của chức vụ Chúa Jêsus, nhưng điều đó không ngăn cản nhiều người Do Thái khác theo Ngài. Ở nhiều chỗ trong sách Giăng “người Do Thái” có vẻ là một cụm từ viết tắt thay cho “những người Do Thái chống đối Chúa Jêsus”.

C.15-18 Chúa Jêsus đã tồn tại trước sự sáng thế. Ngài đã đến thế gian như là Chân Lý mà Luật Pháp của Môi-se đã nói trước là sẽ ban ân điển của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi.

C.19-28 Khi Giăng Báp-tít làm phép báp-têm cho nhiều người ở sông Giô-đanh, người ta thấy ông như là một tiên tri và ngưỡng mộ ông. Thậm chí một số người đã xem ông là Đấng Christ. Nhưng Giăng Báp-tít trong sự khiêm nhường, tôn kính và dâng vinh hiển cho Chúa, trả lời rằng ông chỉ là một người dọn đường cho Đấng Christ. Giăng đã làm thế vì ông biết rằng đời sống và mục đích của ông là tôn vinh và làm vinh hiển Đức Chúa Trời và mạng lệnh của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Giăng đã sống để chuẩn bị đường cho Chúa Jêsus. Lý do để tôi sống là gì? Hãy mơ được giống như Giăng Báp-tít bằng việc tôn cao Chúa Jêsus qua đời sống của bạn.

Cầu nguyện: Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi của con! Con muốn tôn cao một mình Ngài qua đời sống làm gương của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 4-6

Bình Luận:

You may also like