Browsing: vai phụ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Có nhiều lời chứng từ nhiều chứng nhân trong Phúc Âm của Giăng, giới thiệu Chúa Jêsus là Đấng Christ. Ở giữa họ, Giăng Báp-tít làm chứng rằng ông không phải là Đấng Christ nhưng ông dọn đường cho Đấng Christ.