Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Hãy Đến Và Theo Ta

Ngày 03 – Hãy Đến Và Theo Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 1:35-51

35 Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình. 36 Khi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” 37 Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jêsus. 38 Đức Chúa Jêsus quay lại, thấy họ đi theo thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy đang trọ ở đâu?” 39 Ngài phán: “Hãy đến xem.” Họ đến xem chỗ Ngài trọ, và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều. 40 Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus, đó là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. 41 Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Christ). 42 Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus nhìn Si-môn và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ. 43 Hôm sau, Đức Chúa Jêsus muốn đi qua miền Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp và phán rằng: “Hãy theo Ta.” 44 Phi-líp là người Bết-sai-đa, cùng thành phố với Anh-rê và Phi-e-rơ. 45 Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét.” 46 Na-tha-na-ên nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” Phi-líp nói: “Hãy đến xem!” 47 Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá.” 48 Na-tha-na-ên thưa: “Làm thế nào Thầy biết tôi?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.” 49 Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!” 50 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.” 51 Rồi Ngài phán: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

SUY GẪM

C.49 Từ “Con Đức Chúa Trời” khẳng định rằng Chúa Jêsus là Đấng Mê-si được tiên tri trong Cựu Ước (II Sa 7:14, Thi 2:7). “Vua của Y-sơ-ra-ên”, tương tự như vậy, là một từ khẳng định Đấng Cứu Thế trong Cựu ước (ví dụ, Sô-phô-ni 3:15). Hai cụm từ này cũng được tìm thấy cạnh nhau trong Ma-thi-ơ 27:42-43.         

C.51 “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi” là một lời khẳng định trang trọng nhấn mạnh tính thẩm quyền và tầm quan trọng của tuyên bố Chúa Jêsus. Cụm từ này được tìm thấy 25 lần trong sách Phúc âm này. Hai lần từ “các ngươi” ở đây đều ám chỉ đến số nhiều. Vì thế, Con Người là một danh hiệu về Đấng Mê-si đề cập về một nhân vật màu nhiệm, vừa là người vừa  là thần, ” có một người giống như con người ” trong Đa-ni-ên 7:13-14, Đấng được trao quyền cai trị tất cả các quốc gia trên trái đất vĩnh viễn (xem Ma-thi-ơ 26:64).

C.43-51Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Hãy đến xem!”. Anh-rê, Giăng, Si-môn và Phi-líp đã chấp nhận lời mời gọi của Chúa Jêsus và đã trở thành những môn đồ đầu tiên của Ngài. Phi-líp đã giới thiệu Chúa Jêsus cho Na-tha-na-ên, bạn của ông. Na-tha-na-ên hoài nghi vì lai lịch của Chúa Jêsus (Chúa Jêsus là từ Na-xa-rét). Nhưng sau khi ông đích thân gặp Chúa Jêsus, ông xưng nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và là Vua. Sau đó, Chúa Jêsus nói tiên tri rằng trời sẽ mở ra và công việc cứu rỗi sẽ bắt đầu.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sự gặp gỡ với Chúa Jêsus thì quý báu và phước hạnh hơn bất kỳ một cuộc gặp nào khác. Nhưng sự biết trước hoặc thành kiến của chúng ta có thể là chướng ngại vật ngăn cản chúng ta gặp Chúa Jêsus. Hãy đến với Chúa Jêsus một cách đơn sơ và sau đó Chúa Jêsus sẽ gặp bạn.

Cầu nguyện: Xin hãy mở mắt con và tăng thêm đức tin của con để con thấy những điều lớn hơn mà Ngài sẽ bày tỏ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 7-9

Bình Luận:

You may also like