Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Con Thú Thứ Hai Bắt Mọi Người Thờ Lạy Con Thú Thứ Nhất

Ngày 11 – Con Thú Thứ Hai Bắt Mọi Người Thờ Lạy Con Thú Thứ Nhất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 13:11-18

11 Tôi lại thấy một con thú khác từ đất lên. Nó có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. 12 Nó thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất ngay trước mặt con thú ấy, và khiến đất cùng dân cư trên đất thờ lạy con thú thứ nhất, là con thú bị trọng thương được chữa lành. 13 Nó thực hiện những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta. 14 Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú; và bảo họ tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm mà vẫn sống. 15 Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng ấy nói được, và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy đều phải bị giết chết. 16 Nó cũng khiến mọi người, cả bé lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự do lẫn nô lệ đều phải có một dấu trên tay phải hoặc trên trán, 17 để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, tức là tên con thú hay số của tên nó. 18 Trong trường hợp nầy cần có sự khôn ngoan. Ai là người hiểu biết hãy tính ra số của con thú, vì đó là con số tiêu biểu cho tên một người; số của nó là sáu trăm sáu mươi sáu.

SUY GẪM:

C. 11, 12  Khi Đức Thánh Linh làm chứng là Thần linh của Chúa Jêsus và hành động để hoàn tất sự trị vì của Ngài, cũng cách tương tự, con thú thứ hai bắt mọi người trên đất thờ lạy con thú thứ nhất. Con rồng và hai con thú thậm chí bắt chước cả mục vụ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Tuy thế, mục đích của chúng là can thiệp chống lại công cuộc cứu chuộc và phỉ báng Đức Chúa Trời.

C. 13-15   Con thú thứ hai cám dỗ mọi người bằng nhiều phép lạ khác nhau và những dấu lạ lớn. Nó tạo hình ảnh của con thú thứ nhất để người ta thờ lạy và ban hơi thở cho nó để nó có thể nói được. Bây giờ Sa-tan cám dỗ mọi người thờ lạy thần tượng qua sự thỏa hiệp và sự đe dọa. Khi sử dụng danh “Đức Thánh Linh”, chúng nhóm nhiều người lại với những ân tứ  và phép lạ siêu nhiên (1 Ti-mô-thê 4:1), và bắt chước những hành động của Đức Chúa Trời qua việc bàn bạc hứa hẹn những phước hạnh của sự giàu có và sức khỏe. Tuy vậy, với sự phán xét cuối cùng của Chúa, kỹ năng và bản tính thực sự của chúng sẽ được bộc lộ ra và mọi thứ sẽ được phơi bầy (Ma-thi-ơ 7:21-23).

C. 16-18  Con thú thứ hai lặp lại theo Chúa bằng cách đặt dấu của nó trên trán của những người của Đức Chúa Trời (7:3-4). Nhiều người lớn và nhỏ, giàu và nghèo, cao và thấp, bị con thú này cám dỗ. Khi những người chối bỏ sự thờ lạy Thượng Đế sẽ bị ảnh hưởng về mặt kinh tế, họ chạy một cuộc đua để nhận cái dấu, là tên của con thú hoặc số tên của nó. Sa-tan cho phép người ta tin rằng tương lại của con trai con gái họ phụ thuộc vào bằng cấp giáo dục, chứ không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con chối bỏ sự cám dỗ của Sa-tan áp đặt sự thờ lạy thần tượng trên con cái của con và trên con.

Bình Luận:

You may also like