Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sự Cảnh Báo Và Lời Hứa

Ngày 09 – Sự Cảnh Báo Và Lời Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 4:15-31

15 “Anh em phải thận trọng và canh giữ cẩn mật linh hồn mình vì anh em không thấy một hình dạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với anh em từ giữa đám lửa tại Hô-rếp. 16 Vì thế, anh em đừng hành động một cách bại hoại khi chạm cho mình một hình tượng mang hình ảnh của bất cứ hình dạng nào giống như người nam hay người nữ, 17 hoặc hình của thú vật dưới đất, hoặc hình của chim chóc trên trời, 18 hoặc hình côn trùng bò trên mặt đất, hay là hình cá lội trong nước sâu. 19 Khi anh em ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, toàn thể thiên binh thì đừng để bị lôi cuốn mà quỳ lạy hay phụng thờ chúng, vì đó chỉ là những vật mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phân chia cho mọi dân thiên hạ. 20 Còn anh em, Đức Giê-hô-va đã chọn và đem anh em ra khỏi lò luyện sắt kia, tức là Ai Cập, để anh em trở nên một dân riêng của Ngài, sản nghiệp của Ngài, như anh em đang có ngày nay.

21 Vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận cùng tôi và Ngài đã thề là tôi sẽ không được vượt qua sông Giô-đanh và không được vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp. 22 Tôi phải chết trong xứ nầy, không được vượt qua sông Giô-đanh, nhưng anh em sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy làm sản nghiệp. 23 Phải cẩn thận đừng quên giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã lập với anh em. Chớ làm cho mình một hình tượng mang hình ảnh của bất cứ vật gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cấm anh em. 24 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là một đám lửa thiêu đốt và là Đức Chúa Trời kỵ tà. 25 Khi anh em đã sinh con đẻ cháu và sống lâu trong xứ, nếu anh em còn hành động một cách bại hoại như làm hình tượng mang hình dạng của bất cứ vật gì, hoặc làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em để chọc Ngài nổi giận, 26 thì hôm nay tôi xin đất trời chứng giám rằng anh em sẽ nhanh chóng bị diệt sạch khỏi xứ mà anh em sắp nhận làm sản nghiệp bên kia sông Giô-đanh; anh em sẽ không được ở đó lâu dài nhưng sẽ bị tận diệt. 27 Đức Giê-hô-va sẽ phân tán anh em giữa các dân tộc, chỉ một số ít còn lại trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ đẩy anh em đến. 28 Tại đó, anh em sẽ thờ cúng những thần bằng gỗ và bằng đá, là công việc của tay loài người làm ra, nên chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn cũng chẳng ngửi. 29 Nhưng cũng từ trong hoàn cảnh đó anh em sẽ tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và khi nào anh em hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài. 30 Khi ở trong cảnh gian truân, và khi tất cả những điều nầy xảy đến cho anh em rồi, trong những ngày cuối cùng anh em sẽ trở lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em và vâng theo tiếng Ngài. 31 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót; Ngài sẽ không bỏ anh em, không tiêu diệt anh em, cũng không quên giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em.”

SUY GẪM:

C15-24. Khi Đức Chúa Trời phán với Y-sơ-ra-ên tại Hô-rếp từ trong lửa, bản thân Ngài bày tỏ Ngài ra không trong một hình dạng nào nhưng ở trong một giọng nói (c12). Làm như thế để Y-sơ-ra-ên sẽ không bị lôi cuốn phạm tội thờ thần tượng. Thờ lạy thần tượng tức là thờ lạy các hình dạng đều bị hủy diệt bằng ‘đám lửa thiêu đốt’ – là Đức Chúa Trời ghen tương. Đức Chúa Trời là Thần Linh nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật (Giăng 4:24). Không giống như thần tượng, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài chỉ bằng giọng nói Ngài tại Hô-rếp. Ngày nay, Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua Lời Ngài. Bạn có lắng nghe giọng nói của Ngài qua Lời hàng ngày không?

C25-28. Nếu Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa và trở nên bất tuân với Đức Chúa Trời, làm điều ác trước mặt Chúa, rồi Ngài phân tán họ ra khắp các nước và để họ thờ lạy thần tượng bởi tay con người làm ra. Khi dân Chúa thờ lạy thần khác thì đó là một sự trừng phạt của Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 16:13). Nếu chúng ta khước từ thờ phượng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài để chúng ta vào một hoàn cảnh mà không được thờ phượng Ngài và phạm tội làm nhục thân thể của nhau (Rô-ma 1:24).

C29-31. Đức Chúa Trời hứa với Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ tìm thấy Ngài nếu họ tìm kiếm Ngài hết lòng, hết linh hồn của họ trong miền Đất Hứa. Vì Đức Chúa Trời là nhân từ, Ngài sẽ không từ bỏ hay hủy diệt những người tìm kiếm Ngài và lắng nghe lời Ngài. Bạn có tìm kiếm Đức Chúa Trời này không?

Cầu nguyện: Xin hãy để con hàng ngày tìm kiếm Ngài với hết lòng và hết linh hồn con.

Bình Luận:

You may also like