Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Như Một Công Dân Từ Thiên Quốc

Ngày 24 – Như Một Công Dân Từ Thiên Quốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 3:15-21

15 Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ nầy, còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. 16 Tuy nhiên, chúng ta đạt đến mức độ nào thì cứ bước đi như vậy.

17 Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. 18 Vì tôi đã thường nói điều nầy với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa: Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. 19 Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang, và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. 20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. 

SUY GẪM:

C. 15, 16  Những người trưởng thành biết sự yếu đuối của họ và chạy cuộc đua để có thể tham dự trong đời sống thập tự giá. Phao-lô nhìn nhận lẽ thật này và khích lệ mọi người thực hành lẽ thật ấy trong đời sống mình. Ông khuyên họ không phán xét đức tin người khác và phải có đức tin để biến những điều họ tin thành hành động.

C. 17  Phao-lô khuyên họ hãy theo gương mẫu của ông và chú tâm vào những người đã sống theo mẫu mực trước mặt họ. Đây không phải là bắt chước cách thức của người lãnh đạo một cách mù quáng. Phao-lô đang nói hãy theo gương ông như ông đã theo gương Đấng Christ, và ông cũng đang khuyên họ đừng tiếp tục tin cậy nơi xác thịt như ông đã từng tin, nhưng hãy dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ (c. 7-14). Liệu sứ điệp bạn rao giảng có được nhìn thấy trong đời sống bạn đang bày tỏ hay không?

C. 18, 29  Phao-lô đã khóc nhiều lần và cảnh báo một cách cẩn trọng các tín đồ rằng những giáo sư giả trong cộng đồng tín hữu là một mối nguy và tai hại lớn. Có những người sống như những kẻ thù của thập tự giá và phán xét, định tội người này người khác. Họ không nhìn nhận Đấng Christ là Đức Chúa Trời, nhưng xem cái bụng của họ là chúa của họ. Phao-lô khuyên họ hãy theo đuổi những điều thuộc về trời, chứ không phải những thứ thuộc về thế gian. Nếu bạn thấy những người đang từ bỏ ân điển của thập tự giá và tìm kiếm sự thỏa mãn trong thế gian này, chẳng lẽ bạn không khóc cho họ và cảnh báo họ trước khi sự hủy hoại đến hay sao?

C. 20  Dù những người Phi-líp sống cách xa thành Rô-ma song họ vẫn phải sống như những công dân Rô-ma. Chúng ta dù sống cách xa thiên đàng, song Cơ đốc nhân cần phải sống như những công dân thiên quốc và gắn mình trong Lời Chúa. Chúng ta được lệnh phải chờ đợi Đấng Christ trở lại và ban cho sự cứu rỗi vĩnh cửu. Bạn nghĩ nhà thật sự của mình ở đâu?

Cầu nguyện: Cho đến ngày con sẽ có một thân thể phục sinh, xin giúp con sống như một công dân thiên quốc.

Bình Luận:

You may also like