Home Dưỡng Linh Ngày 3 – Những Cảnh Báo Cho Ba-By-Lôn, Đu-Ma Và Ả-rập

Ngày 3 – Những Cảnh Báo Cho Ba-By-Lôn, Đu-Ma Và Ả-rập

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 21:1-17

 

Lời tiên tri về hoang mạc gần biển. Nó đến từ hoang mạc, là vùng đất kinh hoàng, giống như cơn gió lốc càn quét Nê-ghép.2 Có một khải tượng kinh hoàng đã tỏ ra cho tôi: Kẻ phản bội đang phản bội, kẻ hủy diệt đang hủy diệt!“Hỡi người Ê-lam, hãy tiến lên! Hỡi người Mê-đi, hãy bao vây!  Ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở của nó.”3 Vì thế, lưng tôi đau lắm, cơn quặn thắt bắt lấy tôi như cơn quặn thắt của đàn bà lúc sinh đẻ; Sự đau đớn mà tôi chịu khiến tôi không nghe được, sự kinh hãi làm cho tôi không thấy được!4 Lòng tôi dao động, nỗi khiếp sợ khiến tôi bàng hoàng; Buổi hoàng hôn mà tôi mong đợi trở nên nỗi khiếp sợ cho tôi.5 Người ta dọn bàn tiệc, cắt kẻ canh giữ, rồi họ ăn uống.“Hỡi các quan chức, hãy đứng dậy! Hãy bôi dầu vào thuẫn!”6 Vì Chúa phán với tôi thế nầy: “Hãy đi, đặt người canh gác, truyền nó báo lại điều gì nó thấy.7 Khi nó thấy quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp, có người cưỡi lừa và lạc đà thì phải chú ý, phải hết sức chú ý.”8 Người canh gác kêu lên: “Thưa chúa, tôi đứng trên tháp canh suốt ngày, tôi trực tại trạm canh suốt đêm.9 Kìa, có quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp mà đến!” Rồi người lính canh nói:“Ba-by-lôn đã sụp đổ, sụp đổ rồi! Mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát dưới đất!”10 Hỡi kẻ bị đập như thóc trên sân đập lúa của tôi! Điều tôi đã nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, thì tôi đã báo cho anh em biết rồi.11 Lời tiên tri về Đu-ma: từ Sê-i-rơ, có tiếng gọi tôi: “Nầy người lính canh, đêm thế nào rồi? Nầy người lính canh, đêm thế nào rồi?”12 Người lính canh đáp: “Buổi sáng đến, đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi; Nhưng hãy trở lại, hãy đến đây.”13 Lời tiên tri về Ả-rập: Hỡi đoàn thương buôn người Đê-đan, các ngươi sẽ nghỉ đêm trong rừng Ả-rập.14 Hỡi cư dân đất Thê-ma, hãy đem nước đến cho những kẻ khát, và đem bánh cho những người lánh nạn.15 Vì họ chạy trốn để thoát khỏi lưỡi gươm, trốn khỏi gươm tuốt trần, trốn khỏi cung giương ra, và trốn cuộc chiến ác liệt.16 Chúa đã phán với tôi thế nầy: “Còn một năm nữa, theo năm của người làm thuê, mọi vinh quang của Kê-đa sẽ chấm dứt. 17 Những dũng sĩ bắn cung của dân Kê-đa còn lại rất ít. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán vậy.”

SUY GẪM

Ê-sai có một khải tượng về việc Ba-by-lôn sẽ đến sau A-si-ri và thấy sự hủy diệt của Pơ-si-a (c1-10). Hoang Mạc Gần Biển tượng trưng cho Ba-by-lôn, Ê-lam. Mê-đi-a đại diện cho Pơ-si-a , Đu-ma tượng trưng cho Ê-đôm và Đe-đan, Ti-ma và Kê-đa là biểu tượng của Ả-rập.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 

Câu 1,2: Đức Chúa Trời kiểm soát sự thăng trầm của mọi nước và mọi dân. Vào thời điểm này, Ba-by-lôn bị yếu đi, nhưng trong tương lai nó sẽ ngày càng lớn hơn và mạnh hơn A-si-ri. Nhưng dường như một Ba-by-lôn không thể chiến bại sẽ hoàn toàn bị Pơ-si-a là nước mà Đức Chúa Trời dấy lên từ phương nam hủy diệt. Đức Chúa Trời đoán xét kẻ ác. Dẫu rằng ngày nay, Ngài đang dùng các quyền lực và uy quyền của thế gian để thiết lập trật tự của Ngài. Vì thế, chúng ta không thể nương cậy nơi những kẻ đương chức đương quyền mà chỉ tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng đang kiểm soát mọi sự

 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3-4: Vị tiên tri nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời, đầy sợ hãi và những nỗi khó khăn mà ông không thể chịu đựng. Đó là bởi vì ông đã thấy cảnh tượng khủng khiếp ở Ba-by-lôn sẽ xảy đến cho Giu-đa trong tương lai. Bạn có đang xem xét những ngày của những người sống quanh bạn và xã hội bằng việc nhìn vào Lời Chúa không? Bạn có đang bày tỏ Tin lành cho mọi người, bày tỏ việc nhận biết điều sẽ xảy đến cho những người khước từ Đức Chúa Trời không?

Câu 5:  Ba-by-lôn tổ chức lễ hội trong sự vui mừng nhưng bị hủy diệt bất thình lình. Điều đúng như sứ điệp về sự hủy diệt của Ba-by-lôn được ghi lại trong Đa-ni-ên chương 5. Chúng ta hãy tập trung để nếu những mối nguy hiểm này đến trên đường đi của chúng ta, thì lúc đó chúng ta không tự mãn hay rơi vào bê tha lạc thú.

Câu 6-10:  Người canh gác mà Đức Chúa Trời sai đến đang thấy sự hủy diệt của Ba-by-lôn và rao tin tức này cho dân chúng. Bạn rao truyền Tin lành mà bạn nghe được cho những người lân cận của bạn như thế nào?

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp mở mắt chúng con về thế giới này, nơi đang chìm sâu trong tội lỗi và kinh khiếp sự đoán xét của Ngài.

 

 

 
 
Bình Luận:

You may also like