Home Dưỡng Linh Ngày 1 – Ai-Cập Quay Trở Lại

Ngày 1 – Ai-Cập Quay Trở Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 19:16-25

16 Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi khi thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên, giơ ra chống lại chúng. 17 Bấy giờ, đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai Cập. Mỗi khi người ta nhắc đến Giu-đa trước mặt ai thì người ấy khiếp sợ, vì chương trình của Đức Giê-hô-va vạn quân dự định trừng phạt Ai Cập.

18 Trong ngày đó, tại đất Ai Cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Một trong các thành ấy được gọi là Thành Hủy Diệt

19 Trong ngày đó, sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ngay giữa đất Ai Cập, và có một cột trụ cho Đức Giê-hô-va gần biên giới. 20 Đó là dấu hiệu và bằng chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại đất Ai Cập. Khi họ kêu cầu Đức Giê-hô-va vì bị áp bức thì Ngài sẽ sai một vị cứu tinh đến bảo vệ và giải cứu họ. 21 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho Ai Cập biết Ngài; và trong ngày đó, người Ai Cập sẽ nhận biết Đức Giê-hô-va. Họ sẽ dâng sinh tế và tế lễ mà thờ phượng Ngài; họ sẽ khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. 22 Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập; Ngài đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ khẩn cầu và chữa lành cho họ.

23 Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến A-si-ri; người A-si-ri sẽ đến Ai Cập, và người Ai Cập sẽ đến A-si-ri. Người Ai Cập và người A-si-ri sẽ cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va.

24 Trong ngày đó, Y-sơ-ra-ên sẽ cùng với Ai Cập và A-si-ri thành bộ ba để làm nguồn phước giữa thế gian, 25 vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã ban phước cho họ. Ngài phán: “Phước cho Ai Cập là dân Ta, A-si-ri là công trình của tay Ta, Y-sơ-ra-ên là cơ nghiệp của Ta!”

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 16-17: Qua nỗi sợ hãi Đức Chúa Trời khiến Ai-cập quay lại với Ngài. Ai-cập sẽ run rẩy sợ hãi trước sự trừng phạt của Đức Chúa Trời và xem nước nhỏ Giu-đa như là một nỗi kinh hoàng. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn và cảm thấy điều đã xảy ra là theo kế hoạch tối thượng của Đức Chúa Trời. Đây là sự hoạch định mà Đức Chúa Trời phải làm để cho dân sự trở về với Ngài. Những nỗi khó khăn triền miên mà chúng ta đối diện trong đời sống có thể là cách mà Đức Chúa Trời đang giơ tay ra cho chúng ta để chúng ta giữ được sự tập trung của chúng ta vào Ngài hay không?

Câu 18-20:  Ngài có sự đảm bảo cho người Ai-cập vì sự trung thành của họ với Ngài và lập một bàn thờ tại xứ đó. Người Ai-cập là những người thờ thần mặt trời đã chuyển sang thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời  không chỉ có nghĩa đối với người Y-sơ-ra-ên mà còn với tất cả mọi người trong thế gian. Điều này cũng cho thấy rằng với sự đến của Đấng Christ, những nơi thờ phượng Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy ở trên đất của cả người ngoại. Thậm chí chúng ta, những người ngoại có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cảm tạ vì ân điển giáng trên chúng ta để chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha và cầu nguyện với Ngài bất cứ khi nào chúng ta muốn.

Câu 21-22: Đức Chúa Trời khiến mọi người nhận biết Ngài khi Ngài kỷ luật và huấn luyện họ. Lý do mà Ngài đánh Ai-cập không phải vì Ngài ghét họ hay muốn tống khứ họ mà vì Ngài muốn sửa trị họ và khiến họ là con cái thật của Ngài. Vì thế, khi chúng ta đối diện với những hoạn nạn trong đời sống, chúng ta hãy nhớ rằng điều đó có thể là việc Đức Chúa Trời đang cố sửa trị chúng ta và phục hồi mối tương giao của chúng ta với Ngài

Cầu nguyện  Cảm tạ Chúa vì đã dẫn dắt một kẻ thù nghịch Ngài như con và khiến con trở thành người được phép thờ phượng Ngài.

 

Bình Luận:

You may also like