Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Tạ Ơn Đức Chúa Trời Vì Ân Điển Và Các Ân Tứ Của Ngài

Ngày 1 – Tạ Ơn Đức Chúa Trời Vì Ân Điển Và Các Ân Tứ Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Cô-rinh-tô 1:1-9

1Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng với Sốt-then, anh em chúng ta, 2 kính gửi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jêsus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ,(a) Chúa của họ và của chúng ta. 3 Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển (b) và bình an cho anh em.

4 Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jêsus; 5 vì trong Ngài, anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức — 6 như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em — 7 để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 9 Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus

Christ, Chúa chúng ta.

SUY GẪM

ong thư gửi hội thánh ở Cô-rinh-tô, Phao-lô và Sốt-then đã tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển và các ân tứ của Ngài ban cho họ và nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ họ mạnh mẽ cho đến cuối cùng bởi sự thành tín của Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1, 2, 9: Đức Chúa Trời kêu gọi và sử dụng người bắt bớ là Phao-lô và những người Cô-rinh-tô, những tội nhân tuyệt vọng, như những sứ đồ của Chúa Jêsus Christ và các thánh đồ. Họ bỏ đi những thói quen của thế gian sống cho chính mình để tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa của mình và sống như những người biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Sự suy thoái về đạo đức ở hội thánh Cô-rinh-tô  là kết quả của sự không hiểu biết của những người đó  về địa vị thuộc linh quý giá ban cho họ bởi ân điển.

Câu 8, 9: Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn chúng ta trong sự hiệp một với Con Ngài, Chúa Jêsus, để có mối thông công dư dật với Ngài và để giữ cho chúng ta mạnh mẽ và không chỗ trách được cho ngày của Chúa Jêsus Christ chúng ta quay trở lại. Sự cứu chuộc của chúng ta, đã bắt đầu, sẽ được hoàn tất bởi ân điển không thay đổi và chân thành của Đức Chúa Trời, không phải bởi những ân tứ mà chúng ta có. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4, 5: Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban cho các thánh đồ tại Cô-rinh-tô ân điển cứu chuộc của Ngài, tất cả các ân tứ về lời nói và tri thức phong phú. Phao-lô muốn khôi phục lại sự cảm tạ trong tấm lòng của các tín hữu trước khi ông quở trách họ vì việc lạm dụng các ân tứ.

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển và các ân tứ của Ngài. Xin hãy giúp chúng con trông cậy nơi Ngài Đấng làm cho chúng con mạnh mẽ cho đến cuối cùng.

Bình Luận:

You may also like