Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Lịch Sử Của Lòng Tham

Ngày 21 – Lịch Sử Của Lòng Tham

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 12:1-14

1  Ép-ra-im lấy sự nói dối,

Nhà Y-sơ-ra-ên lấy sự lừa phỉnh mà bao bọc Ta.

Nhưng Giu-đa vẫn đi với Đức Chúa Trời

Và giữ lòng trung tín với Đấng Thánh.

2 Ép-ra-im chăn giữ gió,

Suốt ngày chạy theo gió đông.

Cứ gia tăng lời dối trá và bạo tàn;

Chúng lập giao ước với A-si-ri

Và đem dầu sang Ai Cập.

3 Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa

Và trừng phạt Gia-cốp theo đường lối nó;

Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm.

4 Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình,

Lúc trưởng thành nó đấu tranh với Đức Chúa Trời.

5 Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc,

Nó khóc lóc và xin ơn thương xót.

Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên

Và tại đó Ngài phán dạy chúng ta: …..

11 Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri;

Chính Ta đã gia tăng các khải tượng.

Dùng các nhà tiên tri

Mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn.

12 Ga-la-át đầy gian ác,

Chắc chắn chúng sẽ thành hư không.

Chúng dâng bò đực trong Ghinh-ganh,

Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống đá

Trên các luống cày ngoài đồng ruộng

13 Gia-cốp trốn sang đất A-ram;

Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ,

Vì để có vợ mà phải đi chăn bầy.

14 Đức Giê-hô-va dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập

Và cũng dùng nhà tiên tri canh giữ nó.

15 Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận đắng cay

Nên máu nó sẽ đổ lại trên nó,

Và Chúa sẽ báo trả sự nhục mạ của nó.

SUY GẪM

Lịch sử của Y-sơ-ra-ên là một lịch sử của sự phản bội khi họ chống nghịch lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời và cố gắng thoả mãn lòng tham của chính họ. Ô-sê cảnh bảo họ bằng sứ điệp của sự đoán xét và bằng một tấm lòng nhức nhối, nói với họ rằng Đức Chúa Trời tha thiết muốn họ quay trở lại.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 2, 14: Ngài chỉ ra cách ăn nết ở sai trật của Y-sơ-ra-ên và hình phạt họ. Các từ “tính sổ”, “hình phạt” và “báo trả” được lặp đi lặp lại đến nỗi mà chúng là những từ được nhấn mạnh và là những từ mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu chúng ta phạm tội mà không bị hình phạt thì chúng ta không phải là con cái thật của Đức Chúa Trời (Hê-bê-rơ 12:8).

Câu 5,6,13: Đức Chúa Trời là Chúa Thánh quyền năng. Danh của Đức Chúa Trời, Đấng đã lập giao ước với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp nhớ đến Y-sơ-ra-ên như là những hậu tự và là danh phải được nhớ đến đời đời (Xuất 3:15). Vì thế, nếu Y-sơ-ra-ên quay lại với Đức Chúa Trời là Đấng thành tín với giao ước thì họ sẽ được giải cứu. Đối với chúng ta ngày nay, con đường duy nhất mà chúng ta có thể sống nếu chúng ta quay lại với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1: Y-sơ-ra-ên đã quay sang thần tượng thay vì Đức Chúa Trời và học nhiều hơn về quyền lực của thế gian như A-si-ri và Ai-cập (11:12). Nhưng những hành động của họ thì giống như là có thêm sức mạnh của gió và họ đã đuổi theo gió trong sa mạc rồi trở nên bị khô nứt nẻ, điều này dẫn họ đến sự chết. Hãy tra xét xem có phải bạn đang đuổi theo gió trong đời sống của chính bạn không?

Câu 3,7-12: Y-sơ-ra-ên đầy tham lam giống như Gia-cốp đã nắm gót anh mình khi sinh ra. Họ hài lòng trong việc giành giật của cải bằng những cách đồi bại bất chấp sự không đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Hãy tra xét xem có phải bạn đang lừa gạt người khác và lấy tiền của họ không. Bạn có đang điều khiển mình hôm nay không?

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Cảm tạ Ngài vì thay đổi con là kẻ đầy tham lam giống Gia-cốp và khiến con quăng xa thói tham lam của con và sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like