Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Tình Yêu Thương Nóng Cháy Của Đức Chúa Trời

Ngày 20 – Tình Yêu Thương Nóng Cháy Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ô-sê 11:1-11

1 “Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó;

Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai Cập.

2 Ta gọi nó chừng nào Nó càng trốn tránh Ta chừng nấy.

Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba-anh

Và đốt hương cho tượng chạm.

3 Dù vậy Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, Lấy cánh tay mà nâng đỡ nó.

Nhưng chúng chẳng biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng.

4 Ta đã dùng dây nhân từ, Dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến.

Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng, Và cúi xuống để cho chúng ăn.

5 Chúng sẽ không trở về đất Ai Cập nữa,

Nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của chúng, Vì chúng không chịu trở lại cùng Ta.

6 Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của chúng,

Phá hủy các then cửa và nuốt sạch chúng Vì các âm mưu của chúng.

7 Thật dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Cho dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao Ngài cũng không đỡ chúng dậy.

8 Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù?

Làm sao Ta đối xử với ngươi như Át-ma Hay như với Sê-bô-im được? Tim Ta rung động,

Lòng thương xót của Ta như nung như đốt.

9 Ta sẽ không thi hành cơn phẫn nộ Ta Và sẽ chẳng tiêu diệt Ép-ra-im. Vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người;

Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta chẳng đến với ngươi trong cơn thịnh nộ.

10 Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử;

Vâng, Ngài sẽ gầm thét,

Con cái Ngài sẽ từ phương tây run rẩy mà đến.

11 Chúng sẽ run rẩy mà đến Như chim từ Ai Cập, Như bồ câu từ đất A-si-ri, Ta sẽ khiến chúng trở về nhà mình.”

Đức Giê-hô-va phán vậy.

SUY GẪM

Tình yêu thương và sự tận tụy của Ngài với tuyển dân Y-sơ-ra-ên được so sánh với những người Y-sơ-ra-ên cứng đầu và phản bội Ngài.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1:  Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, Đức Chúa Trời đã yêu mến nó và gọi nó là con. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn yếu đuối và khi chúng ta còn là những tội nhân (Rô-ma 5:8). Chúng ta hãy ngợi khen ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã nhận chúng ta ngay cả khi chúng ta không xứng đáng.

Câu 3-4: Ngài không chỉ gọi Y-sơ-ra-ên và giải phóng họ khỏi ách áp bức của Ai-cập mà còn huấn luyện họ. Vua Pha-ra-ôn ở Ai-cập đã đặt một cái ách quanh cổ của Y-sơ-ra-ên và đối xử với với họ như súc vật, nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ bằng dây yêu thương. Hãy kinh nghiệm về sự nhân từ của Chúa, Đấng dạy bạn cách để bước đi với lời của Ngài.

Câu 8,9:  Sự thương xót của Ngài đánh thức giữa Ngài đối với Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời không thể giáng cơn thịnh nộ Ngài vì cớ tội lỗi mà vì tình yêu thương Ngài có trong lòng Ngài với Y-sơ-ra-ên, Ngài không thể nổi giận với họ. Đó là bởi vì Ngài biết rằng chúng ta từ bụi đất, dơ dáy và Ngài biết chúng ta quá rõ (Thi 103:14). Chúng ta hãy nghĩ đến tấm lòng của một người cha bị thương tổn ngay cả khi Ngài kỷ luật chúng ta vì tình yêu thương khi chúng ta làm điều gì sai trật.

Câu 10,11: Ngài kêu gọi con cái Ngài giống như tiếng gầm rống của sư tử và dẫn họ ra khỏi cuộc lưu đày. Con cái Đức Chúa Trời ở trong cuộc lưu đày sẽ nghe thấy tiếng kêu của người cha, gợi cho họ mối thương cảm và tất cả họ sẽ đi ra. Điều này là Phúc Âm của Đấng Christ sẽ giảng ra khắp thế gian để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Đó là một tiếng kêu, nói rằng dù là tội lỗi của chúng ta rất lớn thì Con Ngài đã chết cho chúng ta trên thập tự giá cho chúng ta rồi, vì thế, bây giờ là thời điểm thích hợp cho chúng ta quay trở lại. Vẫn chưa quá muộn đâu. Hãy tận hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng đã cho phép những người quay trở lại ở trong nhà đời đời của Ngài.

Cầu nguyện:  Hãy bẻ trói ách của tội lỗi làm tôi như thú vật và cảm tạ Ngài vì ân điển và giúp con bước đi trong yêu thương.


Bình Luận:

You may also like