Ngày 3 – Nền Tảng Của Hội Thánh

994

I Phi-e-rơ 2:1-10

1 Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo. 2 Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi, 3 nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. 4 Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. 5 Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thiêng liêng, đẹp lòng Đức Chúa Trời. 6 Vì Kinh Thánh chép:

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá,

Hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng;

Ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn.”

7 Vậy, với anh em là người đã tin, thì Ngài là quý giá; nhưng với những kẻ không tin, thì:

“Hòn đá bị thợ xây loại ra

Đã trở nên đá góc nhà,”8 và là

“Hòn đá gây cho vấp chân,

Tảng đá làm cho vấp ngã;”

Họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo, như đã định sẵn cho họ rồi. 9 Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. 10 Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

SUY GẪM

Phân đoạn Kinh thánh dạy rằng, qua lời Đức Chúa Trời chúng ta được tái sanh (1:23-25), và dân sự Chúa là những người lớn lên nhờ lời Kinh Thánh (2:1-3), chúng ta phải noi gương Đấng Cứu Thế và xây đền thờ mới.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 4, 5 Đức Chúa Trời là hòn đá sống. Đức Chúa Trời đã chọn Đấng Cứu Thế bị con người khước từ và khiến Ngài trở nên quí giá và những người tin Ngài cũng sẽ được khiến trở nên quí giá. Thay vì đền thờ được xây bằng đá và bởi bàn tay con người tại Giê-ru-sa-lem, các thánh đồ của Tân ước sẽ làm chứng về đền thờ mới được xây dựng trong thân thể Đấng Cứu Thế. Không giống như một tòa nhà xây bằng những viên đá không có sự sống, đền thờ trong thân thể chúng ta được xây bằng Đức Thánh Linh. Thế thì, chúng ta có cùng với Đức Chúa Cha phục vụ và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn không?

Câu 6-8: Nhờ Đấng Cứu Thế là đá quí và rất quan trọng, những người tin cũng sẽ được khiến nên quí giá, nhưng đối với những người vô tín thì chúng ta là hòn đá làm vấp chơn. Mỗi người đều có thể gặp đá góc nhà là Chúa Jêsus nhưng không ai có thể đứng trung lập trong sự hiện diện của Ngài (Lu 2:34). Chúng ta cũng phải có một quyết định tin hay không tin.

Câu 10: Đức Chúa Trời đã thay đổi địa vị của chúng ta. Trước đây chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời và bị kể là dân ngoại là những người không thể nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời nhưng bây giờ chúng ta là dân của Ngài và nhận được sự thương xót (Ô-suê 2:23). Nếu chúng ta liên kết với Đấng Cứu Thế thì dầu chúng ta đã ở địa vị nào trên đất, hay chúng ta gặp những khó khăn nào hoặc bị người ta khước từ, chúng ta vẫn là những người được chọn của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-3: Nếu chúng ta muốn đời sống được tái sanh của mình phát triển cách hợp lí, chúng ta phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời (c. 23-25).  Những người đã nếm biết Chúa Jêsus sẽ khát khao được nuôi bằng sữa thiêng liêng và nhận sự sống đời đời. Giống như trẻ thơ thèm khát sữa mẹ của chúng, bạn có khát khao lời của Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện:  Nguyện xin cho con tận hưởng món quà cứu rỗi đến từ ân điển và công bố ân điển cho những người khác.

Bình Luận: