Ngày 4 – Bạn Là Người Sống Lang Thang Hay Sống Cố Định

1062

I Phi-e-rơ 2:11-25

11 Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương; tôi khuyên nài anh em phải cữ kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn. 12 Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.

13 Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, 14 hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. 15 Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại. 16 Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. 17 Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua.

 18 Là những đầy tớ, anh em hãy tuân phục chủ mình với cả lòng kính sợ, không chỉ với những người chủ hiền lành, tốt bụng mà cả người chủ khó tính nữa. 19 Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước. 20 Nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu? Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. 21 Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài;

22 “Ngài không hề phạm tội,

Nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá.”

23 Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại; lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. 24 Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. 25 Vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn mình

SUY GẪM

Cơ đốc nhân là những người nhận được sự tự do của Đức Chúa Trời từ ân điển cứu chuộc cần phải phục vụ Đức Chúa Trời và lời Kinh thánh cầm giữ ước muốn của họ vàvâng theo trong sự chịu khổ của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 21-24: Về phương diện cá nhân Ngài đã đương đầu những sự chịu khổ vì chúng ta và trở nên một tấm gương trong sự chịu khổ để chúng ta noi theo. Chúa chúng ta không hề phạm bất kỳ tội lỗi nào nhưng vẫn phải chịu khổ kinh khiếp trên thập tự giá. Lý do là Ngài trút bỏ linh hồn để cứu chúng ta. Vậy nên, chúng ta chết vì cớ tội lỗi nhưng sống cho sự công bình. Bạn nghĩ  sẽ trả ơn với ân điển vô biên này như thế nào?

Câu 25: Ngài là Đấng chăn dắt và bảo vệ linh hồn chúng ta. Khi chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của một lãnh đạo gian ác hay không có lãnh đạo, chúng ta sống theo đường chúng ta ưa muốn và hư mất (Ê-sai 53:6), nhưng nay chúng ta ở dưới sự bảo vệ của Đấng chăn chiên thật chúng ta sẽ không hề lạc mất trong con đường mình (Thi 23:1). Chúng ta hãy suy gẫm về  Đức Chúa Trời đã hết sức quan tâm một người tầm thường và không xứng đáng như tôi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 11: Cơ đốc nhân là những người du mục trên đất. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta phải di chuyển bất kỳ khi nào Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và từ bỏ ý ước muốn định cư một chỗ. Nếu không chúng ta chỉ làm việc cực nhọc tại những trụ sở thờ phượng lớn hay những ngôi nhà. Nguyện xin Chúa giúp con tiếp tục cầu nguyện và đọc lời Ngài để tâm linh con không bị ảnh hưởng bởi những người định cư trên đất này.

Câu 18-21: Phi-e-rơ không nói về hệ thống xã hội nhưng nói về tiêu chuẩn mà các tôi tớ của Đấng Cứu Thế phải sống. Bất kể cuộc sống này có khó khăn thế nào chúng ta phải nghĩ đến Đức Chúa Trời và kiên nhẫn trong sự chịu khổ vì tại nơi đó chúng ta tìm thấy ân điển. Chúng ta không hiểu những khó khăn mà chúng ta trải qua hiện nay, nhưng há không phải vì Đức Chúa Trời muốn tỏ cho chúng ta ân điển đặc biệt của Ngài?

Cầu nguyện:  Khi con bị cám dỗ bởi sự ổn định của thế gian thì nguyện xin Chúa giúp con suy nghĩ về Đấng Cứu Thế đã chịu khổ trên thập tự giá vì con và theo Ngài.

Bình Luận: