Ngày 2 – Con Đường Của Lữ Khách Với Một Ngày Ở Trọ

734

I Phi-e-rơ 1:13-25

13 Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hi vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 14 Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội. 15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, 16 vì có lời chép: “Các con phải thánh, vì Ta là thánh.” 17 Nếu anh em xưng Ngài là Cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ nầy. 18 Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, 19 nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết, 20 đã được định sẵn trước khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng nầy. 21 Nhờ Ngài mà anh em tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, để đức tin và hi vọng của anh em được đặt nơi Đức Chúa Trời. 22 Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. 23 Anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24 Vì, “Mọi xác thịt giống như cỏ. Và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ.

Cỏ khô, hoa rụng,

25 Nhưng lời Chúa tồn tại đời đời.”

Lời đó là Tin Lành đã được công bố cho anh em.

SUY GẪM

Là dân sự của Đức Chúa Trời, những người đã nhận được hy vọng sống qua Chúa Cứu Thế, phân đoạn này là một sự khích lệ về cách mà bạn nên sống. Đặc trưng của Cơ đốc nhân là những người đã nhận ân huệ đặc biệt của Đức Chúa Trời là gì?

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 14-16: Đức Chúa Trời thánh khiết muốn con dân Ngài phải là thánh (Lê-vi 11:44; 19:2).  Sự thánh khiết là một phẩm hạnh mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở những người theo Ngài ở bất kỳ thế hệ nào. Người có sự trông cậy qua Chúa Cứu Thế sẽ trở nên thánh như Đức Chúa Trời (1Giăng 3:3). Bạn có vui mừng khi biết rằng mình đang trở nên thánh khiết như Đức Chúa Trời?

Câu 18-21: Đấng Cứu Thế chuộc chúng ta bằng huyết báu của Ngài, và bây giờ mỗi thế hệ nhận được một cơ nghiệp và phương pháp để giúp chính mình tự do khỏi đời sống vô giá trị. (Rô 3:24). Chỉ qua Chúa Cứu Thế một tội nhân như tôi mới có thể tin nơi Đức Chúa Trời, sống một cuộc sống tốt và biết ơn vì ân điển Ngài thay đổi tôi.

Câu 23-25: Lời của Đức Chúa Trời hằng sống đời đời cho phép tôi được tái sanh (Gia-cơ 1:18). Sức mạnh, sự xinh đẹp, danh- tiếng của con người đều sẽ phai tàn, nhưng các tín hữu được biến đổi bởi Lời Kinh Thánh có thể ở với Đức Chúa Trời mãi mãi. Chúng ta đáp ứng với lời của Đức Chúa Trờilà lời cứu chúng ta mỗi ngày khỏi đời sống hư không chóng phai tàn như thế nào?Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 17:  Quyền công dân của chúng ta là ở thiên đàng nhưng vì chúng ta vẫn còn sống trên đất, chúng ta cần sống đời sống như một lữ khách. Vậy nên, chúng ta không được gắn chặt với một cuộc sống tạm thời nhưng trái lại chúng ta phải sống tin kính với Đức Chúa Trời là Đấng sẽ phán xét công bằng tất cả mọi điều trong ngày cuối cùng. Bạn đang sống đời sống của một người lữ khách trên trần gian này như thế nào?

Cầu nguyện:  Cảm ơn Ngài đã cứu con là người đầy khiếm khuyết, tội lỗi và làm mới con, hướng dẫn con mỗi ngày qua lời Ngài.

Bình Luận: