Ngày 31 – Lễ Đăng Quang Của Vua Bình An

461

I Sử ký 29:20-30

20 Đa-vít nói với cả hội chúng: “Hãy chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” Cả hội chúng liền chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu thờ lạy Đức Giê-hô-va, và cúi chào vua. 21 Qua ngày sau, họ vì toàn dân Y-sơ-ra-ên dâng sinh tế và tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va gồm một nghìn con bò đực, một nghìn con chiên đực, một nghìn con chiên con, cùng các lễ quán cặp theo và nhiều tế lễ khác. 22 Trong ngày ấy, họ ăn uống rất vui vẻ trước mặt Đức Giê-hô-va. Lần thứ nhì, họ tôn con trai Đa-vít là Sa-lô-môn lên làm vua. Họ nhân danh Đức Giê-hô-va xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ.

23 Bấy giờ, Sa-lô-môn ngồi trên ngôi của Đức Giê-hô-va, làm vua thế cho Đa-vít, cha người. Người được hưng thịnh và toàn thể Y-sơ-ra-ên đều vâng lệnh người. 24 Các quan chức, các dũng sĩ, và các con trai của vua Đa-vít đều phục tùng vua Sa-lô-môn. 25 Đức Giê-hô-va làm cho Sa-lô-môn rất được tôn trọng trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên, và ban cho vua vẻ oai nghi, đến nỗi trong Y-sơ-ra-ên chẳng có một vua nào trước người được như vậy.

26 Đa-vít, con trai Gie-sê, cai trị trên cả Y-sơ-ra-ên. 27 Vua cai trị trên Y-sơ-ra-ên bốn mươi năm: Tại Hếp-rôn bảy năm, và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm. 28 Vua băng hà, tuổi cao và thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và vinh quang. Sa-lô-môn, con trai vua, lên ngôi kế vị. 29 Các công việc của vua Đa-vít từ đầu đến cuối đều chép trong sách của nhà tiên kiến Sa-mu-ên, trong sách của nhà tiên tri Na-than, và trong sách của nhà tiên kiến Gát. 30 Triều đại và quyền thế của vua, các việc xảy ra cho vua, cho dân Y-sơ-ra-ên, và cho các nước khác, đều được chép trong các sách ấy.

SUY GẪM

Sách Sử ký thứ nhất kết thúc với lễ đăng quang của vua Sa-lô-môn (c. 20-22), tóm tắt về sự cai trị của Sa-lô-môn (c. 23-25), tóm tắt về sự cai trị của vua Đa-vít, (c. 26-30). Sự lên ngôi của Sa-lô-môn cho thấy lòng khát khao chờ đợi sự đến của vua an bình thật.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 21, 22:  Ngài xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua và Xa-đốc làm thầy tế lễ. Sa-lô-môn và Xa-đốc là hình bóng về Đấng Mê-si sắp đến – Đấng cũng được xức dầu. Nhưng sự đại diện của họ chỉ là một hình bóng chưa đầy đủ về Đấng Mê-si. Tất cả mọi việc dâng tế lễ hi sinh của Sa-lô-môn, Xa-đốc, các vị vua vĩ đại và các thầy tế lễ thượng phẩm đều không thể hoàn toàn cất bỏ tội lỗi được, song chỉ một tế lễ hi sinh của Đấng Mê-si thật đã hoàn thành việc này (Hêb 9:12, 26, 28). Nhờ đó, qua công việc của Đấng Christ chúng ta có thể tận hưởng sự tha thứ đời đời và sự yên nghỉ bình an.

Câu 23-25:  Ngài dấy vua Sa-lô-môn lên ngồi trên ngôi vua và khiến ông trở lên vĩ đại hơn các vua khác. Cũng như vậy, Ngài dấy Chúa Jêsus lên từ kẻ chết và đặt Ngài ngồi bên phải ngôi vinh hiển và có quyền lực ngang bằng với Đức Chúa Trời Cha. Chúa Cha ban cho Chúa Jêsus danh trên hết mọi danh và mọi tạo vật đều phải quỳ dưới chân Ngài (Phi 2:9-11). Bạn có vâng lời Chúa giống như dân Y-sơ-ra-ên vâng theo lời Sa-lô-môn không?

Câu 26-30:  Đa-vít, vị vua lớn của triều đại mình đã qua đi, nhưng vương quốc Chúa còn lại đời đời. Chúa Jêsus Christ, một người ra từ dòng dõi Đa-vít, làm cho vương quốc ấy vững mạnh. Hãy nhìn xem Chúa Đấng làm một việc mới trong Đa-vít – người vừa qua đi và từng làm quốc gia khởi sắc.

Cầu nguyện:  Con ngợi khen Vua Jêsus đã đến là vua và thầy tế lễ thật của chúng con để đem lại sự bình an và yên nghỉ thật.

Bình Luận: