Ngày 1 – Khách Trọ Từ Thiên Đàng

616

I Phi-e-rơ 1:1-12

1 Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ Pông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si-a và Bi-thi-ni, là những người được chọn lựa 2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, và được thánh hóa bởi Thánh Linh, để vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và dự phần trong sự rảy huyết Ngài. Cầu xin ân điển(a) và bình an càng gia tăng trên anh em!

3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ, 4 và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, 5 là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng! 6 Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; 7 để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến. 8 Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả; 9 vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

10 Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi, tra xét, và đã báo trước về ân điển dành sẵn cho anh em. 11 Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Đấng Christ trong họ đã chỉ dẫn, khi Ngài báo trước sự thương khó của Đấng Christ và vinh quang theo sau. 12 Các nhà tiên tri đã được tỏ cho biết rằng họ không phục vụ chính mình, mà phục vụ anh em về những điều hiện nay đã công bố cho anh em bởi những người, nhờ Đức Thánh Linh là Đấng từ trời sai xuống, giảng Tin Lành cho anh em. Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy.

SUY GẪM

Dân sự Đức Chúa Trời không đặt hy vọng ở trần gian nhưng là những khách trọ hướng sự tập trung của họ vào vương quốc của Đức Chúa TrờiĐức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 2 Đức Chúa Trời chọn tôi làm con của Ngài. Đức Chúa Trời biết tôi ngay cả trước khi thế giới bắt đầu (Êph 1:4; Rô 8:29), và Đức Chúa Con đã đổ huyết của Ngài trên thập tự và cho phép tôi bước vào trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời (Mác 14:24). Cũng  vậy, Đức Thánh Linh làm mới tôi mỗi ngày và cho phép tôi sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy gẫm một cách sâu sắc về công việc mà Ba Ngôi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta.

Câu 3, 4: Ngài khiến Chúa Cứu Thế Jêsus sống lại từ trong kẻ chết và ban hy vọng sống và sự sống mới không hề hư mất hay thay đổi. Chúng ta không chỉ được tái sanh nhờ lòng yêu thương, nhơn từ dư dật của Đức Chúa Cha. (Xuất 34:6; Thi 86:15), mà trong Đấng Cứu thế phục sinh chúng ta nhận được sự phục sinh tương lai và được bảo đảm đời sống mới. Tôi cần phải dâng lời ngợi khen Chúa về điều gì trong hôm nay? Điều tốt hơn cả đất Ca-na-an mà các thánh của giao ước cũ đã nhận, chúng ta nhận được quyền sở hữu vương quốc thiên đàng. Vì vậy, bạn có sống một cách dạn dĩ trong đời sống mình?Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6-9: Những người biết chắc sự cứu rỗi và hy vọng mà họ nhận đã được (c. 3-5) không bị bối rối bởi những điều xảy ra và vui mừng trong sự chịu khổ của họ. Trái lại, ngay trong sự chịu khổ của chúng ta, chúng ta tin cậy Đấng Cứu Thế, yêu mến Ngài và có thể dự phần trong sự vinh hiển và vui mừng không thể diễn tả thành lời. Bạn phản ứng thế nào trong sự hoạn nạn của mình?

Câu 10-12: Sự cứu rỗi đến với chúng ta là điều mà các tiên tri đã cầu xin, đã được tỏ ra và đã đến với chúng ta cũng là điều mà các thiên sứ hằng ao ước. Bạn có đang gặp khó khăn không? Nhận biết đặc ân mà bạn đã nhận được và mạnh mẽ.

Cầu nguyện:  Là con của Đức Chúa Trời, là người đã nhận được hy vọng sống, con có sống trong thế gian như một lữ khách?

Bình Luận: