Ngày 30 – Vì Danh Thánh

1034

I Sử ký 29 :1-19

1 Đa-vít nói với toàn thể hội chúng: “Sa-lô-môn, con ta, người duy nhất được Đức Chúa Trời chọn, hãy còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, mà công việc lại lớn lao; vì đền thờ đó chẳng phải xây cất cho loài người đâu, nhưng là cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 2 Ta đã hết sức chuẩn bị cho đền thờ của Đức Chúa Trời ta, nào vàng để làm đồ bằng vàng, nào bạc để làm đồ bằng bạc, nào đồng để làm đồ bằng đồng, nào sắt để làm đồ bằng sắt, nào gỗ để làm đồ bằng gỗ; lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quý, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. 3 Vì lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, 4 tức là chín mươi tấn vàng Ô-phia, và hai trăm mười tấn bạc tinh luyện để dùng bọc các vách đền thờ; 5 vàng để làm những vật bằng vàng, bạc để làm những vật bằng bạc, và để thợ thủ công làm các việc khác. Vậy ngày nay, ai là người sẵn sàng dâng hiến rộng rãi cho Đức Giê-hô-va?”

6 Bấy giờ, các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc Y-sơ-ra-ên, các chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm người, các người quản lý công việc của vua đều 7 dâng hiến cho công việc đền thờ Đức Chúa Trời. Họ dâng một trăm năm mươi tấn vàng, mười nghìn đồng đa-riếc, ba trăm tấn bạc, năm trăm bốn mươi tấn đồng, và ba nghìn tấn sắt. 8 Ai có đá quý thì giao cho Giê-bi-ên về dòng Ghẹt-sôn, để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. 9 Dân chúng vui mừng về điều mình đã tự nguyện và hết lòng dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Vua Đa-vít cũng rất vui mừng. ….    16 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Các vật liệu mà chúng con đã chuẩn bị để xây cất đền thờ cho danh thánh của Chúa, đều do tay Chúa mà đến, và tất cả đều thuộc về Ngài. 17 Lạy Đức Chúa Trời của con! Con biết rằng Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng. Về phần con, con vui lòng dâng các vật nầy với lòng chân thành của con. Bây giờ, con thấy dân Chúa ở đây cũng hiến dâng cho Chúa cách vui lòng. 18 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con là Áp-ra-ham, Y-sác, và Y-sơ-ra-ên! Xin cho dân Chúa luôn giữ ước nguyện và tư tưởng ấy trong lòng, và khiến lòng họ hướng về Chúa.

19 Xin Chúa ban cho Sa-lô-môn, con của con, một lòng trọn vẹn để tuân giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, đồng thời làm mọi việc để xây cất đền thờ mà con đã chuẩn bị sẵn sàng.”

SUY GẪM

Vua Đa-vít trước hết dâng tấm lòng và của cải cho việc xây dựng đền thờ và do đó cả dân chúng cùng những người lãnh đạo khác đều theo gương ông và là một tác động lớn đến người trai trẻ yếu đuối Sa-lô-môn.Đức Chúa Trời là đấng như thế nào?

Câu 10-13:  Ngài là Đấng cai quản mọi sự. Mọi thứ đều đến từ Đức Chúa Trời. Giàu có, vinh quang đến từ Chúa và trong tay Ngài là tất cả sức mạnh với quyền năng. Do đó chúng ta chỉ có thể nhận lấy sức lực từ Đức Chúa Trời. Thay vì sống trong thế gian này để cố tìm mọi loại khôn ngoan thế gian và kinh nghiệm sự giàu sang của nó hầu cho có một đời sống tốt, bạn có đang học cách tìm sự thỏa lòng trong Chúa không?

Câu 14, 16:  Ngài ban cho chúng ta sức lực cùng sự dạn dĩ để dâng lại cho Ngài mọi điều chúng ta có với một tấm lòng vui thỏa. Đối với chúng ta, có thể dâng lại mọi thứ cho Đức Chúa Trời thật sự là một ân điển từ Chúa. Vì nếu Ngài không cho phép, chúng ta không thể dâng lại bất cứ thứ gì cho Ngài. Ân điển của Chúa đổ trên bạn ngày hôm nay chưa đủ để bạn có thể được sử dụng trong một cách nào đó hầu dâng vinh quang cho Ngài sao? Tôi sẽ dâng lại cho Chúa mọi điều với một tấm lòng đúng đắn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-9:  Vì vua đã dâng mọi điều mình có mà không giữ lại điều gì nên cả dân sự theo gương vua một cách vui vẻ. Căn bản của sự tận hiến là trong niềm vui và sự tự nguyện. Bạn đang dâng tấm lòng và thân thể mình cho Chúa với một thái độ như thế nào? Sự tận hiến của bạn ảnh hưởng trên những người khác ra sao?

Câu 18, 19:  Khải tượng của Đa-vít về việc xây dựng đền thờ trở thành một niềm hy vọng không lay chuyển trong trái tim Sa-lô-môn và dân chúng và cầu nguyện rằng việc xây cất sẽ hoàn tất. Khải tượng của bạn cho vương quốc Đức Chúa Trời đang được truyền tải tới cộng đồng và thế hệ kế tiếp như thế nào?

Cầu nguyện:  Xin Chúa giúp con nhớ rằng mọi điều con có đều đến từ Ngài.

Bình Luận: