Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Đề Nghị Cuối Cùng

Ngày 29 – Đề Nghị Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 28:1-21

1 Đa-vít triệu tập về Giê-ru-sa-lem tất cả các quan chức Y-sơ-ra-ên gồm các trưởng bộ tộc, các trưởng nhóm phục vụ vua, chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, những người quản lý sản nghiệp của vua và chăm sóc các hoàng tử, cùng với các quan thái giám và những dũng sĩ. 2 Vua Đa-vít đứng dậy và nói: “Hỡi anh em và đồng bào, hãy nghe! Ta đã có ý định xây cất một đền thờ làm nơi đặt Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, làm bệ chân cho Đức Chúa Trời chúng ta. Ta đã chuẩn bị vật liệu để xây cất. 3 Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng: ‘Con không được xây cất đền thờ cho danh Ta, vì con là một chiến sĩ và đã làm đổ máu quá nhiều.’ 4 Tuy nhiên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã chọn ta giữa bao nhiêu người trong cả nhà cha ta, để làm vua Y-sơ-ra-ên mãi mãi. Vì Ngài đã chọn bộ tộc Giu-đa để lãnh đạo, và trong nhà Giu-đa, Ngài chọn gia đình của cha ta, rồi trong số các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn và lập ta làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên. 5 Đức Giê-hô-va đã ban cho ta có nhiều con trai; trong các con trai ấy, Ngài đã chọn Sa-lô-môn, con ta, đặt ngồi trên ngai của vương quốc Đức Giê-hô-va để cai trị Y-sơ-ra-ên. 6 Ngài phán với ta rằng: ‘Sa-lô-môn, con trai của con, sẽ xây cất đền thờ và các hành lang của Ta; vì Ta đã chọn nó làm con Ta, và Ta sẽ làm cha nó. 7 Nếu nó tiếp tục tuân giữ các điều răn và luật lệ Ta như ngày nay, thì Ta sẽ làm cho vương quốc nó được bền vững đời đời.’ 8 Vậy bây giờ, trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên, là hội chúng của Đức Giê-hô-va, có Đức Chúa Trời chúng ta đang nghe, ta truyền các ngươi hãy tìm kiếm và tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt đẹp nầy và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời.

 19 Đa-vít nói: “Tất cả các công việc nầy nằm trong dự án do tay Đức Giê-hô-va ở trên ta và soi sáng cho ta về mọi chi tiết của đồ án.”

20 Đa-vít lại nói với Sa-lô-môn, con mình rằng: “Hãy mạnh mẽ và can đảm mà làm! Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, ở với con. Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến khi hoàn tất các công việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va. 21 Kìa, các ban thầy tế lễ và người Lê-vi sẵn sàng làm tất cả các công việc của đền thờ Đức Chúa Trời. Trong bất cứ công việc nào, con cũng có những người thạo nghề vui lòng giúp làm mọi việc. Tất cả các quan chức và toàn dân đều sẽ vâng theo lệnh của con.”

SUY GẪM

Đa-vít triệu tập các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, truyền ngôi cho Sa-lô-môn và bảo Sa-lô-môn xây đền thờ vốn là ước mơ cả cuộc đời ông. Ông cũng chuẩn bị sẵn mọi vật liệu cần thiết cho công việc xây dựng.Đức Chúa Trời là đấng như thế nào?

Câu 1-8:  Ngài là lãnh đạo tối thượng thật sự của Y-sơ-ra-ên. Ngài là Đấng chọn chi tộc của Y-sơ-ra-ên và từ hậu duệ của ông, Ngài chọn Đa-vít làm vua và khước từ ước muốn xây đền thờ của Đa-vít. Ngài cũng cho phép Sa-lô-môn làm vững mạnh ngôi vương của Đa-vít. Đa-vít vâng theo những mạng lệnh của Chúa bởi ông biết rằng mọi thứ đều ra từ Chúa và mọi thứ đề ở dưới quyền Ngài. Bạn có cam chắc rằng cuộc đời mình đang ở dưới quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và vui thích cuộc sống ấy không?

Câu 3, 6:  Ngài không cho phép Đa-vít, một chiến binh, xây dựng đền thờ nhưng cho Sa-lô-môn, người biểu trưng cho sự hòa bình, xây đền (22:9). Bởi vì đền thờ là biểu tượng cho sự bình an và yên nghỉ mà người ta có thể tìm thấy trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn ban sự yên nghỉ này cho dân Y-sơ-ra-ên nên Ngài chọn lựa Sa-lô-môn và khiến ông trở thành con, Ngài là cha của ông. Lời hứa này cũng sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn qua con trai thật của Đức Chúa Trời là Cứu Chúa Jêsus Christ (Hêb 1:5). Nhờ đó qua Chúa Jêsus Christ chúng ta có thể có tình cha-con hòa hợp với Đức Chúa Trời và ở trong sự yên nghỉ Chúa ban.

Câu 10, 19, 20:  Ngài ban năng lực cho Sa-lô-môn để xây đền và ở cùng ông cho đến khi hoàn thành công việc. Đây là lý do tại sao Đa-vít truyền lệnh cho Sa-lô-môn, con trai mình, rằng nếu có cảm thấy mệt mỏi trong công việc xây dựng đền thờ thì đừng bao giờ bỏ cuộc nhưng phải tin cậy Đức Chúa Trời. Điều gì đang làm bạn nản chí ngày hôm nay? Hãy nhìn lên Chúa là Đấng ở cùng bạn cho đến khi hoàn tất công việc đó.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa về ân điển được vui hưởng sự bình an trong vương quốc Đức Chúa Trời đời đời.

Bình Luận:

You may also like