Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Các Nhóm Điều Hành Và Quân Sự

Ngày 28 – Các Nhóm Điều Hành Và Quân Sự

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 27:1-34

 1 Quân Y-sơ-ra-ên được thống kê gồm các trưởng gia tộc, các chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, các quan chức phục vụ vua trong tất cả công tác có liên quan đến các binh đoàn. Các binh đoàn luân phiên phục vụ mỗi năm một tháng. Mỗi binh đoàn có hai mươi bốn nghìn quân.

2 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ nhất phụ trách tháng giêng là Gia-sô-bê-am, con của Xáp-đi-ên. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân. 3 Ông thuộc về dòng Phê-rết, đứng đầu các vị chỉ huy quân đội trong tháng giêng.

4 Chỉ huy trưởng binh đoàn phụ trách tháng hai là Đô-đai người A-hô-hi, có Mích-lô làm chỉ huy phó. Binh đoàn nầy có hai mươi bốn nghìn quân.

5 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ ba phụ trách tháng ba là Bê-na-gia, con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân. 6 Bê-na-gia là một dũng sĩ trong Nhóm Ba Mươi và đứng đầu nhóm nầy. Am-mi-xa-bát, con trai của ông cũng ở trong binh đoàn nầy.

 7 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ tư phụ trách tháng tư là A-sa-ên, em của Giô-áp, và sau ông có con ông là Xê-ba-đia thay thế. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân.

8 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ năm phụ trách tháng năm là Sa-mê-hút, người Gít-ra. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân.

9 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ sáu phụ trách tháng sáu là Y-ra, con của Y-ke ở Thê-cô-a. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân.

10 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ bảy phụ trách tháng bảy là Hê-lết, thuộc bộ tộc Ép-ra-im ở Pha-lôn. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân.

11 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ tám phụ trách tháng tám là Si-bê-cai ở Hu-sa, thuộc về dòng Xê-rách. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân.

12 Chỉ huy trưởng binh đoàn thứ chín phụ trách tháng chín là A-bi-ê-xe, thuộc bộ tộc Bên-gia-min ở A-na-tốt. Binh đoàn của ông có hai mươi bốn nghìn quân….

 32 Giô-na-than, cậu của Đa-vít, làm cố vấn, là một người thông thái và thạo kinh luật; chính ông cùng với Giê-hi-ên con của Hác-mô-ni, chăm sóc các hoàng tử. 33 A-hi-tô-phên là cố vấn của vua; Hu-sai, người Ạt-kít, là bạn thân của vua. 34 Sau A-hi-tô-phên có Giê-hô-gia-đa, con của Bê-na-gia, rồi đến A-bia-tha. Giô-áp làm chỉ huy trưởng quân đội của vua. 

SUY GẪM

Sau khi Đa-vít tổ chức cấp lãnh đạo thuộc linh, ông tiếp tục tổ chức các đoàn quân sự và ban điều hành tôn giáo, ông chuẩn bị nền tảng cho một vương quốc có Chúa cai trị trước khi chuyển giao cho Sa-lô-môn.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu1-34:  So sánh với nhiệm vụ của người Lê-vi liên quan đến việc thờ phượng trong đền thờ được nói đến trong chương 23-26, phần giải thích về tổ chức quân đội và ban quản trị có vẻ khá ngắn gọn. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng rằng nếu Đức Chúa Trời không xây dựng vương quốc của Đa-vít thì mọi người góp phần xây dựng vương quốc ấy lấy làm nhọc công vô ích. Công việc mà hội thánh bạn làm để gây dựng các thành viên và làm vững mạnh những nhóm nhỏ có liên quan gì đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời hay không?

Câu 25-31:  Vua Đa-vít đặt những người coi sóc kho chứa hoàng gia, các kho tại các ruộng đồng, các tỉnh thành, các làng mạc và chòi canh. Vua cũng đặt người cai quản các nông dân canh tác đất đai, cai quản các vườn nho, hầm ép rượu nho, ô-li-ve và những cây vả, lạc đà, lừa và tất cả mọi thứ vua sở hữu. Điều này để những thứ đó được coi sóc mà không phải thu thêm khoản thuế từ nhân dân hầu cho hoàng cung được duy trì. Nhân dân Y-sơ-ra-ên được nhận lấy phần họ kiếm được từ mùa màng để chu cấp cho người Lê-vi, góa bụa và trẻ mồ côi, đồng thời những người trên 20 tuổi phải đóng thuế để duy trì công việc đền thờ. Do đó Đa-vít muốn giảm nhẹ gánh nặng sưu thuế trên người dân nên vua chăm lo đến phần đất riêng của mình để sản nghiệp của vua được quản lý. Quan tâm đến tài chính của bạn là một cách giảm bớt gánh nặng trên người khác. Bạn đang làm gì để giảm bớt gánh nặng trên hội thánh, cộng đồng, người xung quanh và giúp đời sống họ giàu có?

Câu 32-34: Đây là danh sách các bạn thân cận của Đa-vít đã giúp đỡ ông. Đa-vít không chống đối khi phải thiết lập một vương quốc được cai trị bởi chính Đức Chúa Trời và mở rộng vương quốc ấy, nhưng ông đã tiếp nhận sự giúp đỡ từ rất nhiều bạn hữu và người thân. Bạn có những “kiểu bạn” như thế nào ở xung quanh? Họ có phải những người bạn mà tấm lòng được Chúa cai trị và có thể cùng bạn mở rộng khuôn thước của nước Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa vì được gọi để hầu việc Chúa Jêsus Christ, xin giúp con sống như một người xứng đáng với sự kêu gọi.Bình Luận:

You may also like