Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Những Người Ngợi Khen

Ngày 27 – Những Người Ngợi Khen

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 25:1-26:32

1 Đa-vít và các viên chức phục vụ đền thờ cũng để riêng ra một số người trong con cháu của A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun để nói tiên tri theo tiếng đàn hạc, đàn lia, và chập chõa. Số người phục vụ theo trách nhiệm của họ như sau: 2 Trong số các con của A-sáp có Xác-cua, Giô-sép, Nê-tha-nia, và A-sa-rê-la; những người con nầy của A-sáp ở dưới quyền cai quản của A-sáp, còn ông thì nói tiên tri dưới quyền của vua. 3 Trong các con của Giê-đu-thun có Ghê-đa-lia, Xê-ri, Ê-sai, Ha-sa-bia, Ma-ti-thia, và Si-mê-i; tất cả là sáu người đều ở dưới quyền cai quản của cha họ là Giê-đu-thun, dùng đàn hạc mà nói tiên tri, cảm tạ và ca ngợi Đức Giê-hô-va. 4 Trong các con của Hê-man có Búc-ki-gia, Ma-tha-nia, U-xi-ên, Sê-bu-ên, Giê-ri-mốt, Ha-na-nia, Ha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghi-đanh-thi, Rô-mam-ti Ê-xe, Giốt-bê-ca-sa, Ma-lô-thi, Hô-thia, và Ma-ha-xi-ốt. 5 Tất cả những người nầy đều là con của Hê-man, nhà tiên kiến của vua, được ban cho theo lời của Đức Chúa Trời để tôn cao Ngài. Đức Chúa Trời ban cho Hê-man mười bốn con trai và ba con gái. 6 Tất cả những người nầy đều ở dưới quyền cai quản của cha họ để lo việc ca hát trong đền thờ Đức Giê-hô-va với chập chõa, đàn lia và đàn hạc, để phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời. A-sáp, Giê-đu-thun, và Hê-man đều ở dưới quyền của vua. 7 Họ luôn cùng với anh em mình tập luyện ca ngợi Đức Giê-hô-va, tổng số người thông thạo việc ca hát là hai trăm tám mươi tám người. 8 Họ đều bắt thăm chia phiên phục vụ, người lớn cũng như kẻ nhỏ, người thông thạo cũng như kẻ học việc. …29 Trong dòng Dít-sê-ha, Kê-na-nia và các con của ông được lập lên làm các viên chức và thẩm phán để phụ trách các công tác bên ngoài của Y-sơ-ra-ên. 30 Trong dòng Hếp-rôn, Ha-sa-bia và anh em ông đều là dũng sĩ, tất cả được một nghìn bảy trăm người; họ quản lý dân Y-sơ-ra-ên bên kia sông Giô-đanh về phía tây, coi sóc các công việc của Đức Giê-hô-va và phục vụ vua. 31 Trong dòng Hếp-rôn có Giê-ri-gia làm trưởng gia tộc. Vào năm thứ bốn mươi đời trị vì của Đa-vít, người ta kiểm tra dân số của dòng Hếp-rôn, theo từng gia tộc của họ, và thấy giữa vòng họ có những người mạnh dạn tại Gia-ê-xe trong xứ Ga-la-át. 32 Các anh em của Giê-ri-gia đều là những dũng sĩ, gồm hai nghìn bảy trăm người, làm trưởng gia tộc. Vua Đa-vít lập họ cai quản người Ru-bên, người Gát, và phân nửa bộ tộc Ma-na-se, để đặc trách các công việc của Đức Chúa Trời và công việc của vua.

SUY GẪM

Đa-vít, người chia chi phái Lê-vi và các thầy tế lễ thành 24 nhóm, để riêng 24 nhóm gồm 4000 người Lê-vi cho việc thờ phượng (23:5), dưới sự quản thúc của A-sáp, Giê-đu-thun và Hê-man (6:33-47).Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 26:4,5,8,15:  Ngài chúc phước cho gia đình Ô-bết Ê-đôm là người coi sóc Hòm giao ước ba tháng trước khi được rời về Giê-ru-sa-lem (13:13, 14). Ô-bết Ê-đôm chỉ ngăn cản những người chưa sẵn sàng (thánh khiết) trước mặt Đức Chúa Trời thánh, song Chúa đã khiến Ô-bết Ê-đôm và dòng dõi ông được tôn trọng và giao cho họ nhiệm vụ coi sóc Hòm giao ước trong các thế hệ tiếp sau. Hãy nhớ rằng tấm lòng chúng ta trong sự hầu việc Chúa được truyền tải cho các thế hệ con cháu sẽ là một phước hạnh lớn. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 9-31:  Đội thờ phượng trong đền thờ chia thành 24 nhóm được thiết lập giống như nhóm quân đội tùy theo số lượng. Mỗi hai tuần trong cả năm lại đến lượt họ đảm nhận việc ca ngợi Đức Chúa Trời. Lý do Ngài bổ nhiệm những người chỉ huy quân đội đảm nhiệm coi sóc ca đoàn là để cho thấy sự ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời cũng quan trọng như sức mạnh và trận chiến quân đội. Ngợi khen Đức Chúa Trời là cách để giành chiến thắng trong chiến trận và là tiếng cho thấy dấu hiệu thắng trận trong chiến tranh. Sự ngợi khen Chúa trong đời sống bạn ngày hôm nay như thế nào?

Câu 26:26-28:  Cũng giống như Đa-vít và những người chỉ huy quân đội của ông đã chiếm lấy chiến lợi phẩm và biệt riêng chúng ra thánh trước Chúa, bạn có biệt riêng ra thánh những điều mình nhận được trong đời sống lên cho Chúa không? Bạn có cảm thấy mọi thứ mình có được là qua sự khôn ngoan và năng lực cá nhân rồi giữ riêng tài sản đó chỉ cho gia đình mình hưởng thụ?

Cầu nguyện:  Nguyện con sống theo Lời Chúa mỗi ngày và tụng ngợi danh thánh của Ngài.


Bình Luận:

You may also like