Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Đa-Vít Trở Thành Vua

Ngày 8 – Đa-Vít Trở Thành Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 11:1-9

1 Lúc ấy, toàn thể Y-sơ-ra-ên cùng nhau đến với Đa-vít tại Hếp-rôn mà nói rằng: “Kìa, chúng tôi vốn là cốt nhục của ông. 2 Trước kia, ngay khi Sau-lơ còn làm vua, chính ông đã dẫn Y-sơ-ra-ên vào ra; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán với ông rằng: ‘Ngươi sẽ chăn dắt dân Ta là Y-sơ-ra-ên, làm lãnh tụ của họ.’” 3 Vậy, tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều đến cùng vua ở Hếp-rôn. Đa-vít lập giao ước với họ tại Hếp-rôn trước mặt Đức Giê-hô-va; rồi họ xức dầu tôn Đa-vít làm vua trên Y-sơ-ra-ên, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Sa-mu-ên.

4 Đa-vít và toàn thể Y-sơ-ra-ên kéo đến thành Giê-ru-sa-lem, lúc ấy gọi là Giê-bu. Dân bản địa là người Giê-bu-sít đang ở đó. 5 Dân cư Giê-bu nói với Đa-vít: “Ông không thể vào đây được đâu.” Nhưng Đa-vít đã chiếm được đồn lũy Si-ôn, tức là thành Đa-vít.

6 Đa-vít nói: “Ai là người đầu tiên đánh giết dân Giê-bu-sít sẽ được làm chỉ huy trưởng và làm thủ lĩnh.” Giô-áp, con của Xê-ru-gia, đi lên đánh trước nhất nên được làm chỉ huy trưởng. 7 Đa-vít đóng trong đồn lũy ấy nên nơi đó được gọi là thành Đa-vít. 8 Vua cho xây tường thành bao quanh, từ Mi-lô cho đến khắp chung quanh; phần còn lại của thành thì Giô-áp sửa sang. 9 Thế lực của Đa-vít ngày càng gia tăng, vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng vua.

SUY GẪM

Đoạn 11 ký thuật lại sự thiết lập của vương triều Đa-vít và cũng không bỏ qua chi tiết Đa-vít cai trị 7 năm ở Hếp-rôn (2Sa 1-4) nhằm cho thấy rằng sự trị vì của Đa-vít là trên khắp cả đất nước Y-sơ-ra-ên ngay từ lúc ban đầu.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 3: Theo như lời đã được báo cho Sa-mu-ên và Y-sơ-ra-ên, Đa-vít được chọn làm người chăn giữ và là vua của Y-sơ-ra-ên. Để Đa-vít có thể nhận được vương quyền, ông cần có sự hỗ trợ từ các đại diện của đất nước và các dũng sĩ. Nhưng vương quốc này được thành lập không phải chỉ bởi sức mạnh con người, mà bởi một Đấng lớn lao hơn, đó là Lời Đức Chúa Trời. (1Sa 16:1-13).  Khi dân sự Chúa vâng giữ Lời Ngài và để Lời đó làm nền tảng cho đời sống của mình, thì họ có thể xây dựng một cuộc sống vững chắc.

Câu 9: Ngài ở với Đa-vít và tăng thêm sức mạnh cho ông (2Sa 5:10).  Nếu Chúa không ở cùng một người, thì cho dù người đó có nỗ lực đến đâu đi nữa, cũng không đem lại kết quả gì. (Sáng 31:42). Nhưng nếu Chúa ở với một người, thì phép lạ có thể xảy ra (Công vụ 10:38).  Quyền năng của Chúa có được nhìn thấy trong cuộc đời bạn không? Hãy dẹp bỏ tội lỗi để sự vinh hiển của Chúa có thể đến trong bạn.Chúa ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-3: Đa-vít được xức dầu 3 lần trước khi trở thành vua trên cả Y-sơ-ra-ên (1Sa 16:13; 2Sa 2:4; 2Sa 5:3). Đức Chúa Trời đã có chương trình cho Đa-vít trở thành vua nhưng đến lúc ông thật sự lên ngôi và trở thành vua của Y-sơ-ra-ên, ông cần phải kiên nhẫn và chờ đợi. Ngay cả khi có vẻ như lời hứa của Chúa không trở thành hiện thực, thì chúng ta cũng phải chờ đợi và trung tín tin vào lời hứa đó. Và rồi chúng ta có thể nếm được bông trái khi lời hứa được ứng nghiệm.

Câu 4-8: Đa-vít đã chiếm thành Giê-bu, làm mới lại thành Giê-ru-sa-lem và khôi phục lại quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Có lãnh vực tội lỗi  nào trong đời sống mình bạn cần chinh phục và đắc thắng không?

Cầu nguyện:  Cho dù con làm bất cứ điều gì, xin cho con luôn được ở với Ngài và vui hưởng phước hạnh Ngài ban cho.

Bình Luận:

You may also like