Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Các Dũng Sĩ Của Đa-Vít

Ngày 9 – Các Dũng Sĩ Của Đa-Vít

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 11:10-47

10 Đây là những người chỉ huy các dũng sĩ của Đa-vít; họ đã giúp vua chiếm được vương quốc, và đã cùng với toàn dân Y-sơ-ra-ên lập Đa-vít lên làm vua, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Y-sơ-ra-ên. 11 Dưới đây là danh sách các dũng sĩ của Đa-vít: Gia-sô-bê-am, con của Hác-mô-ni, đứng đầu “Bộ Ba”; chính ông là người đã vung giáo giết ba trăm người cùng một lúc.

12 Sau ông có Ê-lê-a-sa, con của Đô-đô, ở A-hô-hi, là một trong ba dũng sĩ. 13 Ông nầy ở với Đa-vít tại Pha-đa-mim, lúc quân Phi-li-tin tập hợp tại đó để giao chiến. Khi ấy, cánh đồng đầy lúa mạch, và quân lính Y-sơ-ra-ên đều bỏ chạy trước quân Phi-li-tin. 14 Nhưng họ đứng giữa cánh đồng chống cự và đánh giết quân Phi-li-tin. Đức Giê-hô-va giúp họ đại thắng.

15 Trong nhóm “Ba Mươi” có ba người đi xuống hang đá A-đu-lam, đến cùng Đa-vít trong lúc quân Phi-li-tin đang đóng trại tại thung lũng Rê-pha-im. 16 Lúc ấy, Đa-vít ở trong đồn lũy và quân đồn trú của người Phi-li-tin thì ở Bết-lê-hem. 17 Đa-vít ước ao và nói: “Ước gì có ai cho ta uống nước giếng bên cổng thành Bết-lê-hem!” 18 Ba người nầy băng ngang qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng bên cổng thành Bết-lê-hem, đem về cho Đa-vít. Nhưng Đa-vít không chịu uống mà đổ nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va, 19 và nói: “Xin Đức Chúa Trời giữ tôi để tôi không làm điều nầy! Tôi sẽ uống máu của những người nầy sao? Vì họ đã liều mạng sống mình để đem nước nầy về.” Vì thế, vua không chịu uống. Đó là việc ba dũng sĩ nầy đã làm.

20 A-bi-sai, em của Giô-áp, đứng đầu trong ba dũng sĩ; ông đã vung giáo giết chết ba trăm người, nên nổi danh trong số ba người ấy. 21 Trong số ba dũng sĩ ấy, ông nổi danh hơn và được làm chỉ huy trưởng của họ, nhưng không bằng “Bộ Ba” kia.(a) …40 Y-ra ở Giê-the; Ga-rép cũng ở Giê-the; 41 U-ri người Hê-tít; Xa-bát, con của Ạc-lai; 42 A-đi-na, con của Si-xa, người Ru-bên, một nhà lãnh đạo của người Ru-bên, chỉ huy ba mươi người; 43 Ha-nan, con của Ma-a-ca; Giô-sa-phát ở Mê-then; 44 U-xia ở Ách-ta-rốt; Sa-ma và Giê-hi-ên, con của Hô-tam ở A-rô-e; 45 Giê-đi-a-ên, con của Sim-ri, và em là Giô-ha, người Thi-sít; 46 Ê-li-ên ở Ma-ha-vim; Giê-ri-bai và Giô-sa-via, con của Ên-na-am; Gít-ma là người Mô-áp; 47 Ê-li-ên, Ô-bết, và Gia-a

si-ên, là người Mết-sô-ba.

SUY GẪM

Danh sách những lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đã giúp đỡ vua Đa-vít cho thấy rằng người Y-sơ-ra-ên đi theo chương trình của Đức Chúa Trời ủng hộ vương quyền Đa-vít. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?Tổng quát  Không chỉ có người Y-sơ-ra-ên thuộc về vương quốc của Đa-vít mà còn có những người ngoại bang, các dũng sĩ Mô-áp và Am-môn, đây là những người bị cấm vào trong hội chúng của Đức Chúa Trời (Phục truyền 23:3), và U-ri người Hê-tít. Điều này cho thấy kiểu vương quốc của Đức Chúa Trời mà Chúa Jêsus sẽ xây dựng trong tương lai, gồm mọi dân tộc, mọi quốc gia đều được dự phần vào (Rô-ma 16:26; Khải huyền 5:9, 10).  Chúng ta hãy cảm ơn Đức Chúa Trời vì mặc dù chúng ta không được phép bước vào hội chúng của Ngài bởi cớ tội lỗi mình, nhưng trong Danh Thánh của Cứu Chúa Jêsus, chúng ta được tham gia vào trong sự thờ phượng Ngài mỗi ngày.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 15-19: Thật là một hành động đẹp đẽ khi Đa-vít đổ nước mà ba dũng sĩ của mình đã vì ông liều mạng sống của họ lấy về.  Bạn có bày tỏ lòng trung thành như thế này đối với lãnh đạo của mình không? Bạn có đáp ứng lại bằng tình yêu thương như thế này hơn là coi việc người ta phục vụ mình là điều đương nhiên không?

Câu 26-47: Trong số những dũng sĩ của Đa-vít có những người là cha con và anh em với nhau cùng sát cánh chiến đấu. Không những thế, còn có những người trung thành đi theo lãnh đạo của mình cũng được ghi tên vào danh sách những dũng sĩ (A-đi-na, c. 42). Cộng đồng và gia đình của bạn làm việc trung tín như thế nào trong việc xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời? Trong lĩnh vực bạn đang phục vụ hay trường Chúa Nhật bạn đang dạy, các thành viên trong nhóm bạn có cùng nhiệt huyết như bạn không?

Cầu nguyện:  Xin giúp con trung tín làm công việc Chúa với những anh em tín hữu khác.

Bình Luận:

You may also like